Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA

Įgijusiems išsilavinimą užsienio institucijose

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose arba pretenduoti į studijų stipendijas, jeigu jie yra:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
 • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • užsienio lietuviai.

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintą Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą.


Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas, reikia:

 1. kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5)  210 4772, el. p. skvc@skvc.lt);
 2. išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos);
 3. pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu;
 4. išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);
 5. iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.

Prie savo prašymo asmuo prisega šių dokumentų kopijas:
 1. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos (šiuo metu Vilniaus universiteto) išduotą pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą ar kompetentingos institucijos (ambasados, savivaldybės ar oficialiai įregistruotos lietuvių bendruomenės toje šalyje) išduotą dokumentą, liudijantį lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į kurias pretenduoja nurodytas stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino ar baigiamojo lietuvių kalbos egzamino pagal tarptautinės organizacijos švietimo programą;
 2. lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, ar kitos kompetentingos institucijos (ambasados ir pan.) išduotą pažymą arba kitą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra užsienio lietuvis. Dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
 3. kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra užsienio lietuvis;
 4. kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
 5. sporto šakos federacijos pažymą ir varžybų protokolą (stojantiems į sporto studijų programas);
 6. Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 7. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo.


Reikalingi dokumentai užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimui bei dalykų atitikmenų nustatymui ir pažymių pervedimui

Pateikiamų dokumentų sąrašas ir paraiškų dėl užsienio institucijose įgytų kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą ir(ar) aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo bei vidurinio išsilavinimo dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo formos pateiktos SKVC tinklalapyje.


Pripažinimo procedūros trukmė

Užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas SKVC atliekamas per 1 mėnesį. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Įprastai vertinimas trunka ne daugiau kaip keletą savaičių, išskyrus atvejus, kada renkama papildoma informacija apie užsienyje įgytą išsilavinimą ir laukiama kompetentingų institucijų atsakymo. Pareiga pateikti visus akademiniam pripažinimui reikalingus dokumentus tenka pareiškėjui. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams.
 
Daugiau informacijos apie vertinimo terminus galima teirautis tel. (+370 5) 210 4772.


Lietuvių kalbos įskaita

Lietuvių kalbos įskaita skirta patikrinti, ar stojantysis gebės studijuoti lietuvių kalba. Įskaitos metu yra laikomas testas, kuriuo tikrinami klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimai bei kalbos vartojimas. 

Dėl lietuvių kalbos įskaitos reikia kreiptis į Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedrą (Universiteto g. 5, Vilnius). Išsamesnė informacija teikiama tel. (+370 5)  268 7214, (+370 5)  268 7215 arba http://www.lsk.flf.vu.lt.


Dėl Europos bakalaureato diplomo (European Baccalaureate Diploma)

Dėl Europos bakalaureato diplomo dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo reikia kreiptis į SKVC. Tačiau dėl šio diplomo pripažinimo kreiptis į SKVC nereikia.

Europos bakalaureato pripažinimą reguliuoja Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą (toliau - Konvencija), kurią Lietuvos Respublika ratifikavo 2004 m. Konvencijoje numatytas automatinis Europos bakalaureato pripažinimas, t.y. Lietuvoje jis turi būti priimamas tokia pat tvarka ir be jokių papildomų reikalavimų, kaip yra priimamas ir Lietuvoje įgytas brandos atestatas. 

Daugiau informacijos apie Europos bakalaureatą yra pateikta SKVC tinklalapyje.


Dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo (International Baccalaureate (IB) Diploma

Dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo pripažinimo reikia kreiptis į SKVC. Dėl šio diplomo dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo kreiptis į SKVC nereikia.

Tarptautinio bakalaureato diplomo dalykų ir pažymių atitikmenys nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 "Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą“ ir pateikti 1 priede „Tarptautinio bakalaureato diplomo programos baigiamųjų egzaminų įvertinimų ir brandos egzaminų įvertinimų atitikmenys“. Dalykų ir pažymių atitikmenis nustato Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.
 

Dėl užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas.

 

Atgal