Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA

Konkursinio balo skaičiavimas

► Ar brandos atestato vidurkis turi įtakos stojant?

Neturi. Konkursinis balas yra skaičiuojamas iš reikalingų tai studijų programai mokomųjų dalykų brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių.
 

► Skaičiuojant konkursinį balą 2013 m., yra nurodyta, kad turi būti skaičiuojamas tam tikro mokomojo dalyko metinis pažymys. Tačiau, jeigu to dalyko valstybinio egzamino įvertinimas yra geresnis už metinį pažymį, ar galima imti egzamino įvertinimą?


Tokiu atveju vis tiek imamas metinis pažymys, kad visų stojančiųjų sąlygos būtų lygios.
 

► Nurodyta, kad į konkursinį balą gali būti įskaičiuojamas vienas iš išvardintų alternatyvių mokomųjų dalykų brandos egzaminų įvertinimų. Ar galima nurodyti, kokį įvertinimą įskaičiuoti į balą, jei išlaikyti keli išvardintų mokomųjų dalykų brandos egzaminai?


Bus skaičiuojamas pats palankiausias stojančiajam variantas, nieko nereikia papildomai nurodyti.
 

► Esu baigęs papildomo ugdymo mokyklą (pavyzdžiui, dailės, muzikos), kursus. Kur galiu pristatyti baigimo pažymėjimą, ir ar tai suteiks man papildomų balų?

Papildomi balai, stojant į valstybės finansuojamas vietas, skiriami:
  • tarptautinių ir šalies olimpiadų bei konkursų, kurių sąrašas nurodytas švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Geriausiųjų vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos apraše, laimėtojams;
  • stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacijos vertinimą;
  • baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją;
  • šalies olimpinės, suaugusiųjų ir jaunimo sporto rinktinių nariams (2013 m. stojant tik į sporto krypties ir sporto pedagogikos studijų programas);
  • stojantiesiems į visuomenės saugumo studijų krypties programas, kurių balas ne žemesnis kaip 40 procentų už aukščiausią balą toje programoje turinčio stojančiojo, ir turintiems Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 1V-321 (Žin., 2003, Nr. 87-3952) nustatyta tvarka išduotą siuntimą.

► Kodėl apskaičiuotas konkursinis balas prie kai kurių studijų programų yra skirtingas valstybės finansuojamaivalstybės finansuojama (vf) vietai ir valstybės nefinansuojamai (vnf) vietai?

Konkursinis balas gali būti skirtingas tada, kai pati aukštoji mokykla vnfvalstybės nefinansuojama  vietoms nustatė kitokį egzaminų derinį negu švietimo ir mokslo ministras nustatė vfvalstybės finansuojama  vietoms arba nustatė papildomų priėmimo sąlygų, pavyzdžiui, prideda papildomą balą už tam tikrus pasiekimus.
 
Atgal