Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA

Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas

► Aš pats esu išvykęs į užsienį, ar gali mano įgaliotas asmuo pasirašyti studijų sutartį aukštojoje mokykloje? Ar reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas?

Taip, studijų sutartį aukštojoje mokykloje gali pasirašyti tik notariškai įgaliotas asmuo.
 

► Kokius dokumentus reikia turėti, ateinant pasirašyti studijų sutartį aukštojoje mokykloje?

Pasirašant studijų sutartį aukštojoje mokykloje, stojantysis privalo turėti:
 • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
 • asmens fotonuotrauką;
 • brandos atestatą ir jo priedą arba kitus brandos išsilavinimą liudijančius dokumentus;
 • suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius;
 • pažymas apie perlaikytus arba papildomai laikytus egzaminus;
 • diplomą ir jo priedėlį, jeigu baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • visus kitus papildomus išsilavinimą liudijančius dokumentus;
 • tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus;
 • dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jeigu ne visi dokumentai yra ta pačia pavarde;
 • tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatą.

► Ar reikia turėti kokias nors dokumentų kopijas, patvirtintas notaro, pasirašant studijų sutartį aukštojoje mokykloje?

Aukštojoje mokykloje būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu (rekomenduojame teirautis pačioje aukštojoje mokykloje).
 
Atgal