Dažniausiai užduodami klausimai

Reikalavimai stojantiesiems

Mokytis pagal profesinio mokymo programas priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.

 

Asmenys iki 16 metų amžiaus priimami mokytis tik į profesinio mokymo programas, kurios vykdomos kartu su bendrojo ugdymo programa.

Pirminio mokymo programos yra skirtos įgyti pirmajai kvalifikacijai. Greta kvalifikacijos galima įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.

 

Tęstinio mokymo programos yra skirtos asmenims, jau turintiems vieną profesinę kvalifikaciją arba aukštąjį išsilavinimą.

 

Taip, galite, tačiau turėsite rinktis tik iš tęstiniam mokymui skirtų mokymo programų. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems vieną aukštojo mokslo kvalifikaciją, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės finansuojamų tęstinio mokymo ir valstybės nefinansuojamų pirminio mokymo programų sąrašas. 

Deja, jau ne. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems bakalauro ir magistro laipsnius, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės nefinansuojamų pirminio ir tęstinio mokymo programų sąrašas.

Taip, galite. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems vieną profesinę kvalifikaciją, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės finansuojamų (VF) tęstinio mokymo ir valstybės nefinansuojamų (VNF) pirminio mokymo programų sąrašas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų – tik VNF mokymo programos.

Visose švietimo grandyse Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos pagal veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumą, savarankiškumą ir kintamumą, suskirstytos į 8 lygius. Profesinio mokymo programos apima II, III, IV kvalifikacinių lygių mokymo programas. Jei dar neturite pagrindinio išsilavinimo, Jums bus pasiūlytas II lygmuo, jei turite pagrindinį išsilavinimą – III lygmuo. Į IV lygmens programas galima pretenduoti jau turint vidurinį išsilavinimą.

Priėmimas mokytis pagal į formaliojo profesinio mokymo programas vykdomas centralizuotai, priėmimo datas įsakymu kasmet tvirtina  švietimo, mokslo, ir sporto ministras. Priėmimą sudaro pagrindinis priėmimas (žiemos ir vasaros etapai), papildomas priėmimas (vasaros pabaigoje) ir po nubyrėjimo atsilaisvinusių vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui (šeši dviejų savaičių trukmės priėmimo etapai iki lapkričio 30 d.).

Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų, o stojant į programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą – ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2. Plačiau žiūrėk švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymo Nr. V-373 2022 m. kovo 22 d. suvestinės redakcijos V skyrių.

Prašymų pildymas ir dokumentų pateikimas

Priėmimas į formaliąsias profesinio mokymo įstaigų formaliojo profesinio mokymo programas vykdomas centralizuotai registruojantis ir pildant prašymą bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Plačiau skaitykite: Prašymo teikimo BPIS instrukcija

Priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programas valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose vykdomas centralizuotai. Prašymą reikia teikti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Savo lėšomis mokytis renkasi asmenys, negavę valstybės finansuojamų vietų dėl didelės konkurencijos arba asmenys, valstybės lėšomis jau įgiję kelias profesines kvalifikacijas.

Mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius priimami tik bendrojo ugdymo mokykloje besimokantys mokiniai. Priėmimas vykdomas centralizuotai, mokiniai registruojasi ir prašymus pildo bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Plačiau skaitykite: prašymo teikimo BPIS instrukcija.

Formaliojo profesinio mokymo programos modulis yra programos dalis, skirta kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti (atsižvelgiant į kvalifikacijos specifiką ir asmens bei darbo rinkos poreikius). Tokio modulio apimtis paprastai yra nuo 5 iki 20 mokymosi kreditų. Palyginimui, minimali formaliojo profesinio mokymo programos apimtis yra 30 kreditų.

Po 2009 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo duomenys įkeliami iš valstybinių registrų automatiniu būdu.

Jei išsilavinimo duomenų registruose nėra, stojantysis iš pateikto sąrašo turi pasirinkti įgyto išsilavinimo dokumento pavadinimą (kaip nurodyta Jums išduotame dokumente) ir pridėti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas.

 

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs mokymosi pasiekimų dokumentus, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti jo dokumentų dublikatą.

Reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokykloje besimokiusiam asmeniui mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo dublikatą išduoda mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Platesnės informacijos apie mokyklą, kuri perėmė tvarkyti archyvą, teirautis miesto savivaldybės švietimo skyriuje.

Pagrindinio priėmimo metu į prašymą galima įtraukti iki trijų pageidavimų. Papildomo priėmimo metu – iki dviejų. Kadangi dėl susidariusio konkurso ar dėl per mažo pasirinkusiųjų programą skaičiaus ar dar kitų priežasčių galite kvietimo ir negauti, visada rekomenduojama pasirinkti ne mažiau dviejų programų.

Pageidavimo būsena „Tenkinami formalūs reikalavimai“ reiškia, kad užpildėte visą informaciją apie save, pridėjote visus reikalingus dokumentus, ir įtraukėte bent vieną pageidavimą į savo prašymą.

Pageidavimo būsena „Mokykla patvirtino tinkamumą programoje“ dar nereiškia, kad esate kviečiamas (-a) mokytis. Tačiau ši būsena nusako, kad dalyvaujate priėmimo konkurse, nes profesinio mokymo įstaiga nustatė, kad Jūs tenkinate stojimo į profesinio mokymo programą keliamus reikalavimus.

Visą informaciją apie užpildytą prašymą rasite skiltyje SUVESTINĖ. Bendrajame priėmime dalyvaujate, jei Jūsų prašymas tenkina formaliuosius reikalavimus, t. y. užpildėte visą informaciją apie save, pridėjote visus reikalingus dokumentus ir įtraukėte bent vieną pageidavimą į savo prašymą.

Jei praradote savo vartotojo numerį ir / ar slaptažodį, spustelėti čia.

Elektroniniu paštu atsiųsti užpildytą ir pasirašytą prašymą taisyti duomenis. Prašymo formą rasite čia.

 

Išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose arba pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje reikia pridėti:

– išduotą Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, plačiau skaityti čia;

– vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas. Dokumentams, išduotiems anglų arba rusų kalbomis, vertimas nėra reikalingas. Kitomis kalbomis išduotiems dokumentams kartu su dokumentais originalo kalba turėtų būti pateikiamas oficialus vertimas į anglų arba lietuvių kalbą.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) pridėti:

– užpildytą paraišką dėl užsienio kvalifikacijos ar mokymosi vertinimo stojimui į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas. Paraiškos forma pateikta BPIS, skiltyje „Bendrojo ugdymo duomenys“.

– pagrindinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas. Dokumentams, išduotiems anglų arba rusų kalbomis, vertimas nėra reikalingas. Kitomis kalbomis išduotiems dokumentams kartu su dokumentais originalo kalba turėtų būti pateikiamas oficialus vertimas į anglų arba lietuvių kalbą.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pridėti:

– Studijų kokybės vertinimo centro išduotą kvalifikacijos pripažinimo pažymą, plačiau skaityti čia;

– Tarptautinio bakalaureato diplomo ir priedo kopijas.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pridėti Europos bakalaureato diplomo kopiją.

Išsilavinimą užsienio šalių institucijose arba pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas įgiję asmenys gali būti priimami į valstybės finansuojamas vietas tais atvejais, kai jie yra:

– Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių piliečiai ar jų šeimos nariai;

– ne ES ir ne EEE piliečiai, kuriems suteikta teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

– yra Lietuvos piliečiai, gyvenantys arba gyvenę užsienyje.

 

 

Pakviestųjų mokytis priėmimo įforminimas

Informacija apie kvietimą mokytis pateikiama informacinėje sistemoje ir papildomai išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Gavęs kvietimą mokytis stojantysis turi ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų nustatytos datos sudaryti sutartį. Plačiau skaitykite: priėmimo datos.

 

Kiekviename priėmimo etape galite gauti tik vieną kvietimą mokytis.

Gavęs kvietimą mokytis stojantysis mokymo sutartį turi sudaryti ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų įsakyme nustatytos datos. Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą.

– asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

– medicininę (-es) pažymą (-as);

– įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;

– pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Asmenys iki 18 metų pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) ir stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).

Jeigu informacinėje sistemoje nurodyta, asmuo pateikia medicininę pažymą apie asmens sveikatos būklės atitikimą pasirinktai programai.

Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).

Jeigu informacinėje sistemoje nurodyta, asmuo pateikia medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą pasirinktai programai.

Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą. Plačiau skaitykite: instrukcija.

Sutartį su profesinio mokymo įstaiga gali sudaryti Jūsų įgaliotas ir notaro patvirtintas asmuo.

Pasinaudokite instrukcija mokymo sutarčiai su profesinio mokymo įstaiga sudaryti elektronine forma.

Išsilavinimą užsienio šalių institucijose arba pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas įgiję asmenys gali būti priimami į valstybės finansuojamas vietas tais atvejais, kai:

 • Jie yra Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių piliečiai ar jų šeimos nariai;
 • Jie yra ne ES ir ne EEE piliečiai, kuriems suteikta teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Jie yra Lietuvos piliečiai, gyvenantys arba gyvenę užsienyje.

 

 

Stojamieji testai

Stojamojo testo vietą ir laiką reikia pasirinkti pačiam stojančiajam informacinėje sistemoje (BPIS) ir paskirtą dieną be atskiro pakvietimo vykti laikyti testo. BPIS visada galite pasitikrinti, kada ir kur laikyti testą užsiregistravote.

Stojantysis gali pasirinkti laikyti testą bet kurioje atitinkamą programą įgyvendinančioje profesinio mokymo įstaigoje. Testo vietą ir laiką, reikia pasirinkti pačiam stojančiajam bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

Nustačius stojančiojo tinkamumą pasirinktai programai pagal bet kurioje programą vykdančioje profesinio mokymo įstaigoje atlikto testo rezultatus, jo tinkamumą pripažįsta visos atitinkamą programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą paskelbiami BPIS.

Aktuali informacija stojantiesiems

Reikalavimai stojantiesiems

Negalite, į aukštosios mokyklos trumposios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį.

Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai.

Stojančiojo konkursinis balas turi būti ne žemesnis negu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

Konkursinio balo skaičiavimas

Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų specialiųjų gebėjimų įvertinimo rezultatų. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Šimtabalėje skalėje pateikti valstybinių brandos egzaminų ar nustatyta tvarka perskaičiuoti stojamųjų testų, mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę.

Palankiausias stojančiajam įvertinimas.

Stojantysis studijuoti kviečiamas aukščiausiu prioritetu konkurso tvarka, todėl tuo atveju, kai antrajam stojančiajam prireiks pasinaudoti trečiuoju pageidavimu, (pagal pirmuosius du pageidavimus jis dėl kokių nors priežasčių negali būti pakviestas),  jie abu bus lyginami tik pagal konkursinį balą.

Valstybės finansuojamos studijų vietos

Taip, galite pretenduoti, jeigu nesate įgijęs daugiau kaip pusę studijų programos kreditų už valstybės lėšas.

Pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti neturi teisės:

 • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

Reikalavimai stojantiesiems

Asmenys, nuo 2021 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus į menų studijų programas);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiant į jų mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus (LR mokslo ir studijų įstatymas).

Atkreipiame dėmesį, kad kiekviena aukštoji mokykla į mokamas studijų vietas gali nustatyti savo priėmimo taisykles ir turėti aukštesnius reikalavimus pretenduojantiems į mokamas studijų vietas. Taip pat stojantieji turi tenkinti mažiausią stojamąjį konkursinį balą.

Stojantieji, nuo 2015 metų Lietuvoje įgiję ar įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą (pakanka išlaikyti) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Stojantieji, nuo 2019 metų Lietuvoje įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas neprivalo būti išlaikę užsienio kalbos egzamino. Stojantysis gali laisvai pasirinkti ir kito dalyko valstybinį egzaminą.

Stojantieji, 2015 – 2023 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į visų studijų krypčių grupių universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą.

Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 metų įskaitytinai ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

Stojantieji, 2016 – 2023 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą.

Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

Vadinasi, Jums matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai nėra privalomi norint dalyvauti šių metų bendrajame priėmime, pakanka turėti brandos atestatą.

Konkursinio balo skaičiavimas

Neturi. Konkursinis balas yra skaičiuojamas iš reikalingų tai studijų programai mokomųjų dalykų brandos egzaminų ar dalykų metinių pažymių įvertinimų. Dalykus, iš kurių skaičiuojamas konkursinis balas į valstybės finansuojamas studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija, rasite čia.

Konkursinis balas gali būti skirtingas tada, kai pati aukštoji mokykla mokamoms (vnf) vietoms nustatė kitokį egzaminų derinį negu švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino valstybės finansuojamoms (vf)  vietoms arba yra papildomų priėmimo sąlygų, pavyzdžiui, prideda papildomą balą už tam tikrus pasiekimus.

Tokiu atveju bus imamas jums palankiausias variantas.  Antrojo ir / ar trečiojo dalyko metiniai pažymiai imami tik tų dalykų, kurių einamaisiais metais organizuojami valstybiniai brandos egzaminai.

Papildomi balai, stojant į valstybės finansuojamas vietas, skiriami pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą:

Papildomus pasiekimus, už kuriuos yra skiriami papildomi balai, reikia nurodyti BPIS.

Papildomi balai į mokamas studijų vietas yra pridedami pagal aukštųjų mokyklų nustatytas taisykles.

Bus skaičiuojamas pats palankiausias jums variantas, nieko nereikia papildomai nurodyti. Pirmojo (pagrindinio) dalyko ir lietuvių kalbos bei literatūros bus imami tik brandos egzaminų įvertinimai, kitų dviejų dalykų bus imami brandos egzaminų arba metinių pažymių įvertinimai (palankiausi stojančiajam). 4 dalykai, iš kurių skaičiuojamas konkursinis balas, tarpusavyje turi nesikartoti.   Antrojo ir / ar trečiojo dalyko metiniai pažymiai imami tik tų dalykų, kurių einamaisiais metais organizuojami valstybiniai brandos egzaminai. Ketvirtojo dalyko imamas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys.

Į konkursinį balą įskaičiuojamas palankiausias įvertinimas. Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas įskaičiuojamas į konkursinį balą, jei  turite galiojantį sertifikatą.

Prašymų pildymas ir dokumentų pateikimas

Pamiršus savo prisijungimo duomenis, reikia spustelėti čia.

Ne. Laikiusiųjų arba perlaikiusiųjų 2010 ir vėlesniais metais brandos egzaminus, duomenys į BPIS įkeliami tiesiai iš Mokinių registro. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.

Taip, tačiau, užsiregistravus BPIS, iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos reikia pridėti Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvoje įgytą išsilavinimą, pažymos dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo kopijas.

Baigusiųjų mokyklą 2010 ir vėlesniais metais  (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į BPIS iš Mokinių registro. Šiuo laikotarpiu vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems asmenims brandos atestato kopijos pateikti nereikia. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje, BPIS reikia pridėti šių dokumentų kopijas:

 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
 • pažymas apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus, pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti ir yra perlaikyti ar papildomai išlaikyti anksčiau nei 2010 m.);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Jeigu mokyklą baigėte ankstesniais negu 2010 m., Jums reikia registruotis internetu BPIS, o po to prisegti savo brandos atestato kopiją skiltyje “Atestatas ir pažymos” iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos.

Jeigu pateikėte brandos atestato ir jo priedo (su įvertinimais) kopiją, tai turite sulaukti, kol LAMA BPO darbuotojas įves jūsų įvertinimus. Juos įvedus gausite el. laišką, kad duomenys įvesti ir turėsite pasitikrinti ar viskas teisingai.

Pagrindinio priėmimo metu į prašymą galima įtraukti minimaliai vieną pageidavimą, maksimaliai devynis pageidavimus.

Kiekviename priėmimo etape galite gauti tik vieną kvietimą studijuoti, jeigu tenkina jūsų konkursinis balas.

 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
 • Vilniaus universiteto pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
 • lietuvio kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra užsienio lietuvis; dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
 • kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra užsienio lietuvis;
 • kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
 • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikatą;
 • dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo.

Informaciją apie brandos egzaminų laikymą/perlaikymą galite rasti čia.

Stojamieji egzaminai

Norint pretenduoti į visas pasirinktų studijų programų valstybės finansuojamas vietas, reikia išlaikyti tiek stojamųjų egzaminų, kiek yra nurodyta  BPIS stojamųjų egzaminų lentelėje.

Dėl atskirų egzaminų, kuriuos organizuoja ne LAMA BPO, o pačios aukštosios mokyklos, mokesčio arba reikalingų turėti priemonių reikia teirautis aukštojoje mokykloje.

Stojamojo egzamino vietą ir laiką, esant galimybei, reikia pasirinkti pačiam stojančiajam BPIS ir vykti į egzaminą paskirtą dieną be atskiro pakvietimo.

Jeigu Jūsų pasirinktai studijų programai tinka išlaikyti stojamieji egzaminai, tai iki prašymų teikimo termino pabaigos galite įtraukti tą pačią studijų programą ir kitoje aukštojoje mokykloje.

Atkreipiame dėmesį, kad stojamieji egzaminai, stojantiems į universitetines ir kolegines menų studijų programas, yra skirtingi.

Valstybės finansuojamos ir nefinansuojamos studijų vietos

Stojantiesiems iki 2014 m. įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ir pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas, minimalus reikalavimas yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (remiantis švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-120).

Asmenys, nuo 2021 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus į menų studijų programas);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti neturi teisės:

 • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis; 
 • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal profesinių studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

Jeigu Jūs dar nesate baigęs bakalauro arba vientisųjų studijų arba nesate baigęs daugiau kaip pusės studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis, tuomet galite pretenduoti gauti valstybės finansavimą. Tačiau, jeigu baigėte daugiau negu pusę studijų programos kreditų valstybės lėšomis, Jūs galite pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą (žr. LR mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį).

Aukštosios mokyklos gali prašyti sumokėti už studijas prieš prasidedant mokslo metams, bet paprastai tą padaryti reikalaujama per pirmąsias dvi studijų savaites. Kai kurios mokyklos leidžia sumokėti dalimis.

Valstybė yra įsipareigojusi sudaryti galimybę paimti valstybės remiamą paskolą. Tai yra paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų lėšų. Valstybės remiamos paskolos skiriamos: studijų kainai sumokėti; gyvenimo išlaidoms; dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet, rudens ir pavasario semestrais, vieniems studijų metams. Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo pradžią.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.

 

Programų išdėstymo eiliškumas yra svarbus tik pačiam stojančiajam. Jeigu antrajam stojančiajam prireiks pasinaudoti trečiuoju pageidavimu, jie abu bus lyginami tik pagal konkursinį balą.

Bendrajame priėmime rekomenduojame dalyvauti visiems, siekiantiems aukštojo mokslo. Konkursinės eilės yra sudaromos tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas. Daugiau informacijos apie priėmimą į mokamas vietas gali suteikti dominanti aukštoji mokykla.

Studijų stipendija

Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

 • priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;
 • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją;
 • neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos (už tuos studijų laikotarpius, už kuriuos gavo studijų stipendiją) pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 1 dalį.

Stojantieji, pretenduojantys tiek į valstybės finansuojamą vietą, tiek siekiantys gauti studijų stipendiją, yra atrenkami pagal Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Tuomet,  kai stojančiųjų konkursinis balas vienodas, stojant  į tos pačios studijų srities studijų programas, pirmenybė teikiama į valstybės finansuojamą studijų vietą pretendavusiam asmeniui.

Studijų stipendiją gali gauti stojantieji, per BPIS pasirinkę valstybės nefinansuojamą studijų vietą, siekiant gauti studijų stipendiją (vnf/st). Šie stojantieji turi turėti brandos atestatą ir būti surinkę pagal Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą aukščiausius konkursinius balus.

Nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo atleidžiami asmenys, priimti studijuoti iki 2017 m. gruodžio 31 dienos į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir gavę studijų stipendiją. Įstojusieji po 2017 m. gruodžio 31 dienos ir nutraukę studijas, turės grąžinti studijų stipendiją.

Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas

Stojantysis gali gauti tik vieną kvietimą studijuoti.

Stojantysis turi turėti dokumentus, patvirtintus aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse.

 

Aukštojoje mokykloje būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu (rekomenduojame teirautis pačioje aukštojoje mokykloje).

 

Atvykstant į aukštąją mokyklą sutartį su aukštąja mokykla gali sudaryti tik notariškai įgaliotas asmuo. Atkreipiame dėmesį, kad daugelis aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu.

Sutarties sudarymo, su aukštąja mokykla, elektronine forma instrukcija.

Valstybės finansinė parama studentams

Valstybės finansinę paramą studentams teikia Valstybinis studijų fondas. Daugiau informacijos: (www.vsf.lrv.lt).

Viena iš Valstybinio studijų fondo veiklos sričių – parama studentams su negalia.