Skip to main content

Tikslas ir istorija

LAMA BPO tikslas – organizuoti ir vykdyti priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas procesą, įgyvendinant teisės aktų ir studijų ir mokymo programas vykdančių institucijų reikalavimus, suteikiant galimybę rinktis iš kelių aukštųjų mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų programų, teikti konsultacijas ir pagalbą stojantiesiems.

1998 m.

Lietuvoje įkūrus Nacionalinį egzaminų centrą ir įdiegus valstybinių brandos egzaminų sistemą, Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Vilniaus universitetas (VU) pirmieji pradėjo vykdyti bendrąjį priėmimą.

1999 m.

bendrojo priėmimo pranašumus galėjo įvertinti stojantieji į KTU ir VU, nes vienu prašymu jie galėjo pareikšti norą dalyvauti priėmimo konkursuose į 20 skirtingų studijų programų.

2000 m.

prie šios sistemos prisijungė Kauno medicinos universitetas (KMU, šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU), Šiaulių universitetas (ŠU) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU).

2001 m.

prisijungė Lietuvos veterinarijos akademija (šiuo metu įsijungusi į LSMU) ir Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU, šiuo metu VDU Žemės ūkio akademija). Tada bendrojo priėmimo sistema pasinaudojo beveik 19 tūkst. abiturientų; 2001 m. lapkričio 30 d. 16 aukštųjų mokyklų susijungė į Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

2002 m.

Po LAMA BPO įkūrimo Bendrojo priėmimo sistema pirmą kartą pasinaudojo dar šešios Lietuvos aukštosios mokyklos: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA), Lietuvos kūno kultūros akademija (LKKA, šiuo metu Lietuvos sporto universitetas, LSU), Lietuvos muzikos akademija (LMA, šiuo metu Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA), Vilniaus dailės akademija (VDA), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM, šiuo metu ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas), dalyvavo bendrajame priėmime. Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo sistema 2002 m. pasinaudojo beveik 24 tūkst. abiturientų, t. y. daugiau kaip du trečdaliai visų dalyvavusiųjų priėmimo į universitetus konkursuose.

2003 m.

bendrajame priėmime dalyvavo jau šešiolika Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų – debiutavo Klaipėdos universitetas (KU), Lietuvos teisės universitetas (LTU, šiuo metu Mykolo Romerio universitetas, MRU) ir Vilniaus pedagoginis universitetas (VPU, šiuo metu Lietuvos edukologijos universitetas, LEU).

2005 m.

į asociaciją buvo priimta Vilniaus kolegija (VK).

2007 m.

į bendrąjį priėmimą įsijungė Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) bei Vilniaus teisės ir verslo kolegija (VTVK, šiuo metu Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, TTVAM).

2009 m.

prasidėjus mokslo ir studijų reformai, LAMA BPO gavo švietimo ir mokslo ministro įgaliojimą vykdyti bendrąjį priėmimą į visas šalies aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas) ir konkurso tvarka (remiantis Geriausiųjų eilės sudarymo principu) nustatyti, kuriems stojantiesiems tenka valstybės finansuojamos vietos. LAMA BPO per bendrąjį priėmimą taip pat padeda mokykloms priimti didžiąją dalį valstybės nefinansuojamų vietų studentų.

2010 m.

bendrasis priėmimas Europos struktūrinių fondų paramos dėka stojantiesiems tapo nemokamas. Stojančiųjų prašymai studijuoti pradėti teikti tik internetu.

2010-2011m.

baigusiųjų mokyklą atestatų duomenys bendrajam priėmimui pateikiami iš valstybinių duomenų bazių. Visa tai palengvina ir atpigina bendrojo priėmimo procesą stojančiajam.

2011 m.

Kaune pradėjo veikti LAMA BPO centrinė būstinė, kurioje dirba konsultantai, programuotojai, tvarkomi ir saugomi bendrojo priėmimo duomenys.

2012 m.

pasirašytas susitarimas, kuriuo Švietimo informacinių technologijų centras (ŠITC) koduotu kanalu perduoda LAMA BPO atestatų, kompetencijų (pažymėjimų) duomenis. Bendrajame priėmime dalyvauja 21 universitetas ir 24 kolegijos.

2013 m.

pasirašyta sutartis su ŠITC dėl studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro duomenų gavimo, kurie naudojami Bendrojo priėmimo informacinei sistemai (BPIS) parengti ir stojančiųjų nukreipimui į AIKOS informacinę sistemą bei studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas, būklės ir teisėtumo kontrolei; bendrajame priėmime dalyvauja 20 universitetų ir 23 kolegijos.

2014 m.

sukurtas elektroninis kodifikatorius, jame kiekviena studijų programa algoritmo pagalba priskiriama tam tikrai studijų krypčių grupei ir konkursinio balo grupei; sukurtas stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo aptarnavimo posistemis ir elektroninių tvarkaraščių modulis.

2015 m.

sukurti nauji slaptažodžio ir prisijungimo kodo atstatymo ir priminimo automatinio generavimo, stojančiojo vardo, pavardės sutikrinimo su Mokinių registro duomenimis posistemiai; sukurti stojamųjų egzaminų vertinimo automatinio apdorojimo ir kodų generavimo moduliai.

2016 m.

pasirašytas LAMA BPO ir ŠITC susitarimas dėl jau įgytų bakalauro studijų kreditų, jeigu jų bakalauro studijose įgyta daugiau negu pusė, duomenų perdavimo; raštu ir grafiškai atliekamų ir elektroninėse laikmenose pateikiamų stojamųjų egzaminų užduočių vertinimo ir rezultatų apdorojimo modulis pritaikytas dirbti mobiliais įrenginiais; bendrajame priėmime dalyvauja 19 universitetų ir 22 kolegijos (prasidėjo aukštojo mokslo tinklo pertvarka).

2017 m.

sukurtas naujas BPIS posistemis, skirtas vykdyti priėmimui į profesinio mokymo įstaigas; aukštosioms mokykloms parengta galimybė patogia forma iš BPIS pasiimti reikiamus statistinius priėmimo duomenis; bendrajame priėmime dalyvauja 19 universitetų, 21 kolegija ir 73 profesinio mokymo įstaigos.

2018 m.

parengta sąsaja su ŠITC dėl duomenų, reikalingų priėmimui į profesinio mokymo įstaigas, perdavimo tarp informacinių sistemų; išversta LAMA BPO svetainėje aktuali informacija anglakalbiams; parengta BPIS stojančiojo dalis anglų kalba; bendrajame priėmime dalyvauja 18 universitetų, 19 kolegijų ir 74 profesinio mokymo įstaigos.

2019 m.

patvirtinti nauji LAMA BPO įstatai, kuriuose papildyti asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai; BPIS įregistruota į Valstybės informacinių sistemų registrą ir įgijo valstybės informacinės sistemos statusą; patvirtinti BPIS nuostatai ir BPIS duomenų saugos nuostatai; parengta BPIS specifikacija; bendrajame priėmime dalyvauja 17 universitetų, 19 kolegijų ir 73 profesinio mokymo įstaigos.

2020 m.

patvirtintos LAMA BPO asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir BPIS naudotojų prieigos aprašas; stojančiųjų į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas motyvacijos vertinimas, mokymai vyko nuotoliniu būdu; parengta el. sutarčių su studentais ir mokiniais sudarymo sistema, kuria naudojasi beveik visos aukštosios mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos; LR Vyriausybė panaudos pagrindais suteikė LAMA BPO patalpas Kaune, Studentų g. 54; bendrajame priėmime dalyvauja 17 universitetų, 19 kolegijų ir 65 profesinio mokymo įstaigos (po profesinio mokymo tinklo pertvarkos).

2021 m.

nuotoliniu būdu vykdytas stojančiųjų į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas motyvacijos vertinimas; pirmąkart per BPIS į magistrantūros ir profesines studijas priėmimą vykdė LMTA (tik į magistrantūros studijas), KU ir MRU; parengta el. sutarčių su studentais ir mokiniais sudarymo sistema, kuria naudojasi beveik visos aukštosios mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos; bendrajame priėmime dalyvauja 16 universitetų, 19 kolegijų ir 63 profesinio mokymo įstaigos.

2022 m.

sukurtas naujo dizaino LAMA BPO tinklalapis; patobulinta BPIS prašymo teikimo aplinka, diegiamas posistemis priėmimui į trumposios pakopos studijas; sukurtos stojančiojo prašymo pildymo instrukcijos stojantiesiems tiek į Lietuvos aukštąsias mokyklas, tiek į profesinio mokymo įstaigas; bendrajame priėmime dalyvauja 34 aukštosios mokyklos, 44 profesinio mokymo įstaigos bei 2 kolegijos, 1 gimnazija ir 1 mokykla-daugiafunkcinis centras.

2023 m.

įdiegta naujų BPIS ataskaitų apie priėmimą į profesines (mokytojo) studijas, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje turinčių ukrainiečių studijas. Pradėtas kurti Individualių mokymosi paskyrų sistemos BPIS posistemis, skirtas dirbantiems asmenims, pasirinkusiems mokytis pagal neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas.

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45