Skip to main content
Susipažinkite su priėmimo galimybėmis
 • Priėmimo reikalavimai

  2024 m. įgijusiems vidurinį išsilavinimą, į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris (stojantieji į menų studijų krypčių grupės studijas ir baigę trumposios pakopos studijas – ne mažiau kaip du) valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas jo išlaikyti nebūtina) ir stojančiojo pasirinktą egzaminą (baigusiems trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina), kurių:

  1) įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui, jeigu stojama į universitetines studijas;

  2) įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui, jeigu stojama į kolegines studijas.

  Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius.

 • Kada pretenduoti

  Pagrindinio priėmimo prašymų teikimas vyksta iki liepos 24 d. 12 val.

  2024 m. bendrojo priėmimo datos

 • Praleidote pagrindinį priėmimą?

  Papildomo priėmimo pirmojo etapo prašymų teikimas vyksta rugpjūčio 5 – 8 d. 15 val.

  Papildomo priėmimo antrojo etapo prašymų teikimas vyksta rugpjūčio 19 – 22 d. 15 val.

  2024 m. bendrojo priėmimo datos

 • Ką turiu atlikti iki prašymų teikimo pabaigos? Veiksmai bendrojo priėmimo metu

  • – Registruokis LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

  • – Prisijunk prie BPIS su gautu vartotojo numeriu (nepamirškite savo slaptažodžio) ir pateik informacinėje sistemoje prašomą informaciją (jei ji neįkelta automatiškai) – apie savo išsilavinimą, įgytas kvalifikacijas ir kt.;

  • – Pasirink pageidaujamas studijų programas;

  • – Išlaikyk stojamuosius egzaminus, jeigu stoji į menų studijas;

  • – Pridėk trūkstamus dokumentus prašymo teikimo formoje iki nustatyto termino pabaigos;

  • – Gavęs kvietimą studijuoti, sudaryk studijų sutartį su aukštąja mokykla; jei reikia bendrabučio, kreipkis tiesiogiai į aukštąją mokyklą.

 • Konkursinio balo sandara

   • Stojančiojo konkursinį balą, išskyrus menų, menų pedagogikos, sporto ir teologijos studijas, sudaro šios brandos atestato dalykų įvertinimų dedamosios:

    • – pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, jo svertinis koeficientas – 0,4;

    • – antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą), jo svertinis koeficientas – 0,2;

    • – trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą), jo svertinis koeficientas – 0,2; šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas);

    • – ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys; svertinis koeficientas – 0,2.

    Daugumoje menų studijų krypčių konkursinį balą atitinka stojamojo egzamino įvertinimas, perskaičiuotas į dešimtbalę skalę.

    Architektūros ir kraštovaizdžio architektūros studijų krypčių studijų programose 0,5 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, 0,2 svertiniais koeficientais įskaičiuojami antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimas ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas).

    Stojantiesiems į meno pedagogikos studijų programas – 0,7 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, 0,2 koeficientu – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas).

    Sporto krypties programų atveju pagrindinį dalyką (svertinis koeficientas 0,4) keičia sporto pasiekimų įvertinimas, teologijos krypties programose – stojamojo egzamino įvertinimas.

    Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Šimtabalėje skalėje pateikti valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę. Stojant į universitetinių studijų programas perskaičiuojami tik A (užsienio kalbos B1 ir B2) lygio dalykų metiniai pažymiai. Stojant į koleginių studijų programas perskaičiuojami ir B (užsienio kalbos A1 ir A2) lygio dalykų metiniai pažymiai. Dalykus, iš kurių įvertinimų skaičiuojamas konkursinis balas į valstybės finansuojamas studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija, rasite: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7c935108e8411eea5a28c81c82193a8

    Prie konkursinio balo dar gali būti pridedama papildomų balų už laimėtas olimpiadų, konkursų prizines vietas, savanorišką veiklą ir kt. Pasiekimų, už kuriuos pridedami papildomi balai, sąrašą rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7c935108e8411eea5a28c81c82193a8

    Jei nori iš anksto pasimodeliuoti savo galimą konkursinį balą, pasinaudok konkursinio balo skaičiuokle.

 • Konkursinės eilės

  • Konkursuose į pasirinktas studijų programas dalyvauja visi stojantieji, tenkinantys jų vidurinio išsilavinimo įgijimo metams nustatytus minimalius rodiklius ir mažiausio konkursinio balo reikšmę. Konkursinės eilės sudaromos balo mažėjimo tvarka. Konkursai vyksta ir konkursinės eilės sudaromos kiekvienai valstybės finansuojamų studijų krypčių grupei (studijų krepšelio principas), o menų ir ugdymo mokslų studijų krypčių atveju – pagal atskiras universitetų studijų programas (šiuo atveju universitetams yra išskirtos atskiros kvotos).

   Valstybės nefinansuojamų studijų atveju konkursai vykdomi dėl kiekvienos studijų programos vietų atskirai. Kiekviena aukštoji mokykla savo priėmimo taisyklėse į valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali nustatyti tiek žemesnius reikalavimus negu valstybės finansuojamos vietoms, tiek aukštesnius. Žr. nuoroda  (2024  m. reikalavimai stojantiesiems į aukštąsias mokyklas ).

   Konkurso metu konkursinio balo, kurio pakanka gauti valstybės finansuojamai ar nefinansuojamai vietai gauti, reikšmės gali smarkiai skirtis priklausomai nuo studijų programų populiarumo. Kai kuriose studijų kryptyse gali pakakti ir pasiektos mažiausio stojamojo konkursinio balo reikšmės. Todėl rekomenduotina teikiant prašymą pasirinkti bent keletą programų, tas padidina stojančiojo galimybes tapti studentu.

   Universitetai: Universitetai

   Kolegijos: Kolegijos

 • Savanoriška veikla

  • Papildomi balai skiriami už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo tarptautinėje savanoriškoje veikloje arba nacionalinėje Jaunimo savanoriškoje tarnyboje

   Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2023 m. lapkričio 29 d. patvirtino įsakymą ,,Dėl stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2024 metais tvarkos aprašo patvirtinimo”, kuriame numatyta skirti papildomų balų už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje, tarptautinėje savanoriškoje veikloje.

   0,25 papildomo balo suteikiama tik už dalyvavimą vienoje iš trijų konkrečių savanoriškos tarnybos programų. 2024 m. papildomu kriterijumi pripažįstamos šios programos:

   • – 3 ir daugiau mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programą „Europos solidarumo korpusas“. Tarptautinė jaunimo savanoriška veikla reglamentuojama 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/888, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa ir programos „Europos solidarumo korpusas“ vadovu. Pretenduojant į papildomą 0,25 balą pateikiamas Youthpass pažymėjimas;

   • – 3 ir daugiau mėnesių savanorystė Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) programos projekte „JUDAM“ pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. A1-73„Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“.Pretenduojant į papildomą 0,25 balą pateikiamasJST pažymėjimas.

   • – ne mažiau nei 6 mėn. ir 35 val./ mėn. trukmės Jaunimo savanoriška tarnyba pagal 2018 m. birželio 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymąA1-317 “Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Pretenduojant į papildomą 0,25 balą pateikiamasJST pažymėjimas.

   Savanorystė JST programos projekte ,,JUDAM”

   Jaunimo koordinatoriui įvertinus jaunuolio pasirengimą ir motyvaciją, jam gali būti pasiūlyta dalyvauti NEET savanoriškoje veikloje, kuri organizuojama pagal JST modelį.

   Savanorišką tarnybą projekto metu atlieka nedirbantys ir nesimokantys 15–29 metų amžiaus jaunuoliai. Jaunuoliai, kurie siekia papildomo 0,25 balo stojant bei pasirenka įgyvendinti savanoriškas veiklas JST programos rėmuose, turi galimybę baigti tarnybą ir gauti pripažinimą per 3-6 mėnesius, atsižvelgdami į kitus programos reikalavimus: a) ne mažiau kaip 35 val./ mėn. (siekiant gauti pažymėjimą per 3 mėn., ne mažiau kaip 80 val./ mėn.); b) 240 val./ 3-6 mėn.; c) įgyti 5 skaitmeniniai kompetencijų ženkliukai.

   Dokumentas patvirtinantis teisę į 0,25 papildomo balo yra pažymėjimas išduotas Jaunimo reikalų agentūros (toliau – JRA).

   Daugiau informacijos galima rasti čia: (www.jaunimogarantijos.lt)

   Jaunimo savanoriška tarnyba

   Intensyvi, nuosekli 6 mėnesių trukmės formaliosios savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai savanoriauja akredituotose priimančiose organizacijose ir įgyvendindami programos reikalavimus mokosi įveikti sunkumus, apmąstyti patirtį bei suformuluoti tobulėjimo kryptis, savanoriškų veiklų metu, neformaliu būdu ugdo(-si) bendrąsias kompetencijas.

   JST pažymėjimą, suteikiantį 0,25 papildomo balo, įgyja savanoriai dalyvavę programoje ir įgyvendinę pagrindinius reikalavimus:

   • savanoriai registravosi JST duomenų bazėje;
   • yra pasirašę trišalę sutartį su akredituota priimančia organizacija ir akredituota savanorišką veiklą organizuojančia organizacija (SVOO);
   • yra pateikę visus 6 mėn. JST grafikus, kuriuose mentoriaus bei kuratoriaus parašais patvirtinta ne mažiau kaip 2 val./ sav. ir 35 val./ mėn. bei ne mažiau kaip 240 val./ 6 mėn. nenutrūkstama savanoriška veikla, susitikimai su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos mentoriumi (1 kartas /mėn.) ir priimančios organizacijos kuratoriumi (2 kartai/ mėn.);
   • yra surinkę bent 5 bendrųjų kompetencijų skaitmeninius ženklelius dirbdami kartu su mentoriumi(e) visos tarnybos metu.

   Dokumentas patvirtinantis teisę į 0,25 papildomo balo yra pažymėjimas išduotas JRA.

   Daugiau informacijos galite rasti čia: https://jra.lt/dirbantiems/suzinok-daugiau/savanoryste/nacionaline-savanoryste/jst

   Tarptautinė savanorystė programoje Europos solidarumo korpusas

   „Europos solidarumo korpusas“ – nuo 2018 m. veikianti Europos Sąjungos programa (anksčiau Europos savanorių tarnyba arba angl. European Voluntary Service), kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms (18-30 m.) galimybę savanoriauti užsienyje ir prisidėti prie vietos bendruomenėms aktualių problemų sprendimo. Programa užtikrina, kad dalyvaujantiems jaunuoliams būtų sudaryta saugi aplinka vykdyti savanorišką veiklą ir jos metu, mokantis iš patirties, ugdyti bendrąsias kompetencijas.

   Programą Lietuvoje administruoja ir koordinuoja JRA (žr. https://www.solidarumokorpusas.lt/apie/).

   Visiems savanoriams išduodamas Youthpass pažymėjimas (internetinėje svetainėje www.youthpass.eu/en/youthpass/). Papildomi 0,25 balo stojantiesiems pridedami pateikus Youthpass pažymėjimą, įrodantį ne trumpesnę kaip 3 mėn. tarptautinę savanorystę pagal programą „Europos solidarumo korpusas“ arba iki 2018 metų veikusias programas pirmtakes – Erasmus+ bei Europos savanorių tarnyba.

 • Paskolos

  Valstybės finansinę paramą studentams teikia Valstybinis studijų fondas, daugiau informacijos: (www.vsf.lrv.lt).

  Tikslinės išmokos: https://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines

 • Įmokos

  Visi priėmimo veiksmai per LAMA BPO  informacinę sistemą  atliekami nemokamai.

  Už studijų sutartis sudarančių stojančiųjų dokumentų tvarkymą aukštosios mokyklos ima jų nustatytą registracijos mokestį.

 • Reikalavimai stojantiesiems aukštosiose mokyklose

  Nustatyti ir aukštųjų mokyklų taisyklėse patvirtinti reikalavimai stojantiesiems, kurių nepasiekę stojantieji negalės pretenduoti į tų aukštųjų mokyklų vykdomas studijų programas
Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45