Skip to main content
Pirmosios pakopos ir vientisosios studijos

Stojantiesiems

Viskas, ką reikia žinoti stojant į pasirinktas programas

Aukštyn

Konkursinio balo skaičiuoklė

Įvertinkite savo galimybes įstoti į pasirinktą aukštojo mokslo studijų programą

Aukštosios mokyklos

Lietuvos aukštosios mokyklos

Pagalba stojančiajam

Neradote atsakymų į dominančius klausimus? Reikia daugiau informacijos?

Naujienos ir pranešimai

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų naujienos

Dažnai užduodami klausimai

DUK apie pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas

 • Reikalavimai stojantiesiems

  Jeigu vidurinį išsilavinimą įgysiu 2023 m. ir dalyvausiu centralizuotame priėmime, kokius egzaminus turiu išlaikyti, norėdamas pretenduoti į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas?

  Asmenys, 2021 m. ir vėliau vidurinį išsilavinimą įgiję Lietuvoje ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus į menų studijų programas);
  • stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

  Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

  • lietuvių kalba ir literatūra;
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  • užsienio kalba;
  • matematika;
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;

  bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

  Jeigu vidurinį išsilavinimą įgysiu 2023 m.  ir dalyvausiu centralizuotame priėmime dėl mokamos studijų vietos, kiek turiu išlaikyti valstybinių brandos egzaminų?

  Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą (LR mokslo ir studijų įstatymas). Atkreipiame dėmesį, kad kiekviena aukštoji mokykla į mokamas studijų vietas savo priėmimo taisyklėse gali nustatyti kitokią negu valstybės finansuojamoms vietoms konkursinio balo sandarą.

  Jeigu dalyvausiu centralizuotame priėmime, ar man privalomas užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas?

  Stojantieji, 2015-2018 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Tinka tiek valstybinio brandos egzamino, tiek tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas.

  Vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems  pradedant  iki 2014 m. ir nuo 2019 m. užsienio kalbos egzaminą laikyti neprivaloma, bet jo įvertinimas gali būti naudingas stojančiajam apskaičiuojant jo konkursinį balą.

  Ar man privaloma laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jei planuoju rinktis universitetines studijų programas?

  Stojantieji, 2015–2023 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į visų studijų krypčių grupių universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą.

  Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 metų įskaitytinai, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

  Ar privaloma laikyti matematikos brandos egzaminą, jei vidurinį išsilavinimą įgysiu 2023 m.?

  Taip, privaloma pretenduojantiems į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas (to reikalaujama nuo 2016 m.). 

  Esu atleistas nuo brandos egzaminų, ar galiu dalyvauti šių metų centralizuotame priėmime?

  Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. Balas bus apskaičiuotas pagal atestato priede įrašytus dalykų metinius pažymius.

  Esu įgijęs (-us) bakalauro ir magistro kvalifikacijas, ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

  Deja, jau ne. Jūs galite rinktis tik iš informacinėje sistemoje pateikiamo valstybės nefinansuojamų pirminio ir tęstinio mokymo programų sąrašo.

  Turiu vieną profesinę kvalifikaciją, o antrosios esu nebaigęs (-us). Ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas?

  Deja, jau ne, jeigu valstybės finansuojamoje vietoje baigėte daugiau kaip pusę programos. Jūs galite rinktis tik iš informacinėje sistemoje pateikiamo valstybės nefinansuojamų pirminio ir tęstinio mokymo programų sąrašo.

 • Konkursinio balo skaičiavimas

  Kaip galėčiau sužinoti savo konkursinį balą į pasirinktą studijų programą?

  Konkursinį balą galite apskaičiuoti pasinaudoję LAMA BPO tinklalapyje prieinama konkursinio balo skaičiuokle. Kai Jūsų brandos atestato duomenys jau bus įkelti į informacinę sistemą, balą matysite suvestinės skiltyje.

  Ar brandos atestato vidurkis turi įtakos stojant?

  Neturi. Konkursinis balas yra skaičiuojamas iš reikalingų tai studijų programai mokomųjų dalykų brandos egzaminų ar dalykų metinių pažymių įvertinimų.

  Kodėl apskaičiuotas konkursinis balas prie kai kurių studijų programų yra skirtingas valstybės finansuojamai (vf) vietai ir valstybės nefinansuojamai (vnf) vietai?

  Konkursinis balas skiriasi tada, kai aukštoji mokykla mokamoms (vnf) vietoms nustato kitokią konkursinio balo sandarą negu švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino valstybės finansuojamoms (vf)  vietoms. Aukštoji mokykla vnf vietoms taip pat gali pridėti papildomų balų už tam tikrus pasiekimus.

  Skaičiuojant konkursinį balą yra nurodyta, kad antrojo ir trečiojo dalyko gali būti imami tiek metiniai dalykų pažymiai, tiek brandos egzaminų įvertinimai. Tačiau, jeigu to dalyko metinis pažymys yra geresnis už brandos egzamino įvertinimą, ar galima imti metinį pažymį?

  Visada imamas Jums palankiausias variantas.  Antrojo ir / ar trečiojo dalyko metiniai pažymiai imami tik tų dalykų, kurių einamaisiais metais organizuojami valstybiniai brandos egzaminai.

  Už kokius pasiekimus pridedami papildomi balai stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas?

  Papildomi balai, stojant į valstybės finansuojamas vietas, skiriami pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą:

  Papildomus pasiekimus, už kuriuos yra skiriami papildomi balai, reikia nurodyti BPIS.

  Papildomi balai į mokamas studijų vietas yra pridedami pagal aukštųjų mokyklų nustatytas taisykles.

  Nurodyta, kad konkursinis balas skaičiuojamas iš keturių brandos egzaminų įvertinimų arba dalykų metinių pažymių. Kaip bus skaičiuojamas konkursinis balas, jei išlaikiau penkis brandos egzaminus? Ar galima nurodyti, kokius pažymius imti skaičiuojant balą?

  Nieko nereikia papildomai nurodyti. Pirmojo (pagrindinio) dalyko ir lietuvių kalbos ir literatūros bus imami brandos egzaminų įvertinimai, kitų dviejų nesikartojančių dalykų bus imami palankiausi stojančiajam įvertinimai. Jei stosite į menų studijų programas, balą nulems tik stojamasis egzaminas.

  Laikiau tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir valstybinį užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris įvertinimas bus įskaičiuojamas į konkursinį balą?

  Į konkursinį balą įskaičiuojamas palankiausias įvertinimas. Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas įskaičiuojamas į konkursinį balą, jei  turite galiojantį sertifikatą.

 • Prašymų pildymas ir dokumentų pateikimas

  Registraciją BPIS atlikau ankstesniais metais, ar stojant šiais metais galioja tie patys prisijungimo duomenys?

  Ne, kiekvienais metais registruotis reikia iš naujo.  

  Ką daryti, jeigu praradau BPIS vartotojo numerį ir / arba slaptažodį?

  Pamiršus savo prisijungimo duomenis, reikia spustelėti čia.

  Jeigu vidurinę mokyklą baigiau 2010 m. ir vėliau perlaikiau brandos egzaminą, ar man reikia pažymos kopiją apie laikytą arba perlaikytą egzaminą pridėti BPIS?

  Ne. Brandos egzaminus laikiusiųjų arba perlaikiusiųjų 2010 ir vėlesniais metais duomenys į BPIS įkeliami tiesiai iš Mokinių registro. Rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.

  Jeigu mokyklą baigiau ne Lietuvoje, ar galiu registruotis BPIS?

  Taip, užsiregistravus BPIS, iki centralizuoto priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos reikia pridėti Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvoje įgytą išsilavinimą, pažymos dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo kopijas.

  Jeigu mokyklą baigiau 2010 m. arba vėliau, ar man reikia savo išsilavinimo dokumentų kopijas pridėti BPIS?

  Lietuvoje baigusiųjų mokyklą 2010 ir vėlesniais metais  (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į BPIS iš Mokinių registro, brandos atestato kopijos pateikti nereikia. Rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.

  Kokių dokumentų kopijas reikia pridėti prie savo prašymo BPIS, jei vidurinį išsilavinimą įgijau anksčiau negu 2010 metais Lietuvoje?

  Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje anksčiau negu 2010 metais, BPIS reikia pridėti šių dokumentų el. kopijas:

  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų arba notaro patvirtintų jų nuorašų;
  • pažymų apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus, pažymos apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti ir yra perlaikyti ar papildomai išlaikyti anksčiau nei 2010 m.);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

  Jeigu mokyklą baigiau ankstesniais nei 2010 m., kaip galiu registruoti prašymą ir kaip pateikti brandos atestato rezultatus?

  Jeigu mokyklą baigėte iki 2010 m., Jums reikia registruotis internetu BPIS, iki centralizuoto priėmimo prašymų teikimo pabaigos savo brandos atestato kopiją pridėti skiltyje “Atestatas ir pažymos”.

  Vidurinį išsilavinimą įgijau 2009 m., pridėjau brandos atestato kopiją į skiltį Atestatas ir pažymos, kada matysiu brandos atestato įvertinimus Suvestinėje?

  Kai tik  LAMA BPO darbuotojas įves Jūsų įvertinimus į BPIS, gausite el. laišką, kad duomenys įvesti. Pasitikrinkite,  ar įvesta teisingai.

  Kiek mažiausia ir daugiausia pageidavimų galėsiu įtraukti į prašymą pagrindinio priėmimo metu?

  Pagrindinio priėmimo metu į prašymą galima įtraukti nuo vieno iki devynių pageidavimų.

  Kiek kvietimų galiu gauti?

  Vieną,  pagal vieną iš Jūsų pageidavimų, kuriam pakaks Jūsų konkursinio balo.

  Kokių dokumentų kopijas galima pridėti BPIS pildant prašymą?

  • Brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų (originalus) arba notaro patvirtintų jų nuorašų, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
  • Vilniaus universiteto pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
  • lietuvio kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra užsienio lietuvis; dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
  • kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra užsienio lietuvis;
  • kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
  • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikatą;
  • dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus;
  • Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo.

  Noriu laikyti ar perlaikyti brandos egzaminą, kur turėčiau kreiptis?

  Informaciją apie brandos egzaminų laikymą / perlaikymą galite rasti čia.

 • Stojamieji egzaminai

  Noriu studijuoti menų studijų programas. Užpildžius prašymą BPIS, man priskirta laikyti 4 stojamuosius egzaminus. Ar man reikia laikyti visus egzaminus?

  Taip, jeigu pasirinktos studijų programos tai numato, žr.  BPIS stojamųjų egzaminų lentelę.

  Ką reikia turėti, laikant stojamąjį egzaminą? Ar reikia mokėti už egzaminą?

  Stojamuosius egzaminus, organizuoja aukštosios mokyklos, ne LAMA BPO. Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės aukštojoje mokykloje.

  Man reikia laikyti stojamąjį egzaminą. Ar pasirinkus egzamino vietą, reikia laukti atskiro pakvietimo, ar vykti į egzaminą nustatytą dieną?

  Stojamojo egzamino vietą ir laiką  reikia pasirinkti pačiam stojančiajam BPIS ir paskirtą dieną vykti į egzaminą be atskiro pakvietimo.

  Man yra priskirtas nuotoliniu būdu vykdomas stojamasis egzaminas, kokie mano tolesni veiksmai?

  Informaciją apie nuotoliniu būdu vykdomą stojamąjį egzaminą aukštoji mokykla atsiųs el. paštu.

  Išlaikiau man priskirtus stojamuosius egzaminus. Ar galiu iki prašymų teikimo termino pabaigos įtraukti tą pačią studijų programą dar ir kitoje aukštojoje mokykloje, nors stojamieji egzaminai į šią studijų programą jau nebevyks?

  Jeigu Jūsų pasirinktai studijų programai tinka išlaikyti stojamieji egzaminai, tai iki prašymų teikimo pabaigos galite įtraukti analogišką studijų programą ir kitoje aukštojoje mokykloje. Atkreipiame dėmesį, kad stojamieji egzaminai stojantiems į universitetines ir kolegines menų studijų programas yra skirtingi.

  Noriu pretenduoti į ugdymo mokslų studijų programas, ar man reikia laikyti motyvacijos vertinimą?

  Pretenduojant į pirmosios pakopos ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimo nuo šių metų nebus.

 • Valstybės finansuojamos
  ir nefinansuojamos studijų vietos

  Kokios studijų kryptys ar studijų programos šiemet patenka į valstybės prioritetus?

  Šiemet prioritetinėms priskiriamos tokios pirmosios pakopos studijų kryptys:  pradinio ugdymo pedagogai, specialieji pedagogai, mokomojo dalyko pedagogai pagal matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos, vokiečių kalbos ir prancūzų kalbos dalyko specializacijas. Taip pat prioritetas teikiamas informatikos, inžinerijos, matematikos, fizinių mokslų, slaugos ir akušerijos studijų kryptims.  

  Kiek man reikia būti išlaikius valstybinių brandos egzaminų, kad galėčiau pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą aukštojoje mokykloje?

  Stojantiesiems, vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai ir pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas, minimalus reikalavimas yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (remiantis švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-120).

  Asmenys, nuo 2021 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus į menų studijų programas);
  • stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

  Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

  • lietuvių kalba ir literatūra;
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  • užsienio kalba;
  • matematika;
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

  Jau studijuoju valstybės finansuojamoje vietoje. Ar galiu pretenduoti į kitą valstybės finansuojamą vietą?

  Į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti neturi teisės:

  • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis; 

  asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal profesinių studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

  Anksčiau studijavau aukštojoje mokykloje, bet studijų nebaigiau. Norėčiau vėl stoti į aukštąją mokyklą. Ar aš galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

  Jeigu Jūs dar nesate baigęs bakalauro arba vientisųjų studijų arba nesate baigęs daugiau kaip pusės studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis, galite pretenduoti gauti valstybės finansavimą. Jeigu baigėte daugiau negu pusę studijų programos kreditų valstybės lėšomis, Jūs galite pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą (žr. LR mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį).

  Jei patenku į mokamą vietą, kada reikia sumokėti įmoką už studijas? Ką daryti, jeigu noriu imti paskolą?

  Aukštosios mokyklos gali prašyti sumokėti už studijas prieš prasidedant mokslo metams, bet paprastai tą padaryti reikalaujama per pirmąsias dvi studijų savaites. Kai kurios mokyklos leidžia sumokėti dalimis.

  Valstybės remiamos paskolos skiriamos: studijų kainai sumokėti; gyvenimo išlaidoms; dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

  Paskolos teikiamos kasmet, rudens ir pavasario semestrais, vieniems studijų metams. Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo pradžią.

  Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.

  Kuris stojantysis gaus valstybės finansuojamą vietą, jeigu vieno jų  pirmu pageidavimu nurodytos studijų programos, pavyzdžiui, ekonomikos, konkursinis balas yra žemesnis negu kito stojančiojo, kuris tą pačią studijų programą įrašė trečiu pageidavimu?

  Antrasis stojantysis su aukštesniu balu pagal trečiąjį pageidavimą bus kviečiamas tik tuo atveju, jeigu nebus pakviestas pagal pirmąjį ar antrąjį pageidavimą.

  Jei noriu studijuoti už savo lėšas, ar man reikia dalyvauti centralizuotame priėmime? Ar galiu būti priimamas be konkurso?

  Pagal švietimo, mokslo ir studijų ministro nustatytą tvarką vasaros metu priėmimas į aukštąsias mokyklas vykdomas tik centralizuotai.

 • Studijų stipendija

  Jau studijuoju valstybės finansuojamoje vietoje. Ar galiu dar gauti ir studijų stipendiją?

  Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

  priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;

  • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau negu pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją;

  neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos (už tuos studijų laikotarpius, už kuriuos gavo studijų stipendiją) pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 1 dalį.

  Kodėl turėčiau rinktis valstybinėje aukštojoje mokykloje valstybės finansuojamą vietą, o ne studijų stipendiją?

  Jūs turite teisę rinktis bet kurį finansavimo pobūdį, tačiau studijų stipendijų yra ne visoms studijų programoms. Įvertinkite, kad konkursas į valstybės finansuojamą vietą ir į studijų stipendiją gali būti tiek didesnis, tiek mažesnis, bet jūs galite riziką sumažinti pasirinkdami du pageidavimus su skirtingu finansavimo pobūdžiu.

  Ar aš galiu pretenduoti gauti studijų stipendiją, stodamas į valstybinę aukštąją mokyklą?

  Taip. Reikalavimai pretendentams į studijų stipendijų ir valstybės finansuojamas studijų vietas yra vienodi.

  Ar nutraukus studijas reikia grąžinti studijų stipendiją?

  Grąžinti studijų stipendiją po studijų nutraukimo turi tik asmenys, įstojusieji po 2017 m. gruodžio 31 d.

 • Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas

  Kiek pakvietimų studijuoti gali sulaukti stojantysis?

  Stojantysis gali gauti tik vieną kvietimą studijuoti.

  Kokius dokumentus reikia turėti, ateinant sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla?

  Stojantysis turi turėti dokumentus, nustatytus aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse.

  Ar reikia turėti kokias nors dokumentų kopijas, patvirtintas notaro, sudarant studijų sutartį su aukštąja mokykla?

  Aukštajai mokyklai pateikiamos visų pateiktų dokumentų kopijos arba notaro patvirtinti jų nuorašai  (rekomenduojame teirautis pačioje aukštojoje mokykloje).

  Aš pats esu išvykęs į užsienį, ar gali mano įgaliotas asmuo sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla? Ar reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas?

  Sutartį su aukštąja mokykla gali sudaryti pats pakviestasis ar notariškai įgaliotas asmuo. Atkreipiame dėmesį, kad daugelis aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu.

  Kaip sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla elektronine forma?

  Sutarties su aukštąja mokykla sudarymo elektronine forma instrukcija.

 • Parama studentams

  Valstybės finansinė parama studentams

  Valstybės finansinę paramą studentams teikia Valstybinis studijų fondas. Daugiau informacijos: (www.vsf.lrv.lt).

  Viena iš Valstybinio studijų fondo veiklos sričių – parama studentams su negalia.

  Parama studentams, turintiems negalią

 • Nuorodos


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Atstovė spaudai
+370 685 91460
Dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
Dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45