Priėmimo principai

1. Bendrojo priėmimo į rezidentūros studijas prašymai pateikiami tik internetu per priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (LAMA BPO) po to, kai stojantieji sumoka stojamąją įmoką. Stojamoji įmoka turi būti sumokėta iki birželio 16 d. imtinai. Prašymo forma skelbiama šios sistemos tinklalapyje (http://www.rezidentura.lt).

2. Vientisųjų studijų diplomų ir priedėlių prie diplomų duomenys į priėmimo internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą patenka tiesiai iš universitetų duomenų bazių. Vientisąsias studijas baigę ne Lietuvoje (visi) ir anksčiau nei 2011 m. stojantieji diplomus, priedėlius prie diplomo ir galiojančias licencijas turi pateikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto priėmimo į rezidentūros studijas komisijai arba Vilniaus universiteto priėmimo į rezidentūros studijas komisijai.

3. Stojamoji studijų įmoka – 40 Eur nepriklausomai nuo pareikštų pageidavimų skaičiaus. Sąskaitos rekvizitai: Vilniaus universitetas, įmonės kodas 211950810, bankas: AB “Swedbank”, sąskaitos Nr. LT317300010095308400, Įmokos kodas 103211, Įmokos pavadinimas – Bendras priėmimas į rezidentūrą.

4. Priėmimas į medicinos, odontologijos ir veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programas vyksta vienu metu abiejuose universitetuose. Prašyme prioriteto tvarka galima pateikti iki 6 pageidavimų į bet kurias rezidentūros studijų programas.

5. Pagrindinio priėmimo metu galima užimti tik vieną valstybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą (jeigu tokia vieta buvo planuota) vietą. Pakviestasis asmuo gali priimti pasiūlymą pasirašydamas valstybės finansuojamų arba valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų sutartį su universitetu.

6. Jeigu po pagrindinio priėmimo etapo lieka laisvų valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų, organizuojamas papildomas priėmimas. Jame gali dalyvauti tik pagrindiniame priėmime dalyvavę asmenys ir nesudarę valstybės finansuojamų rezidentūros studijų sutarties:

  1. jei pagrindinio priėmimo metu sudaryta valstybės nefinansuojamų studijų sutartis, papildomame priėmime dalyvauti galima tik dėl valstybės finansuojamų vietų;
  2. jei negautas ar nepriimtas joks kvietimas studijuoti rezidentūroje, papildomame priėmime galima dalyvauti tiek dėl valstybės finansuojamų, tiek dėl valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų vietų.
  3. Papildomam priėmimui teikiamas naujas prašymas be papildomos stojamosios įmokos.

7. Jei po pagrindinio ir papildomo priėmimo etapų lieka laisvų rezidentūros studijų vietų, konkursus į šias vietas organizuoja kiekvienas universitetas atskirai pagal savo priėmimo į rezidentūrą taisykles.

8. Stojantiesiems į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos, odontologijos ir veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programas privalomas motyvacijos įvertinimas. Stojantiems į Vilniaus universiteto medicinos ir odontologijos krypties rezidentūros studijų programas motyvacijos įvertinimas yra privalomas, išskyrus šias medicinos krypties rezidentūros studijų programas: Fizinė medicina ir reabilitacija, Laboratorinė medcina, Radiologija, Sporto medicina, Šeimos medicina, Vaikų ligos ir vaikų ligų subspecialybės, Vaikų ir paauglių psichiatrija, Vidaus ligos. Stojantiems į Vilniaus universiteto odontologijos krypties rezidentūros studijų programas bus motyvuojama tik viena pasirinkta odontologijos krypties rezidentūros studijų programa.

9. Konkursiniai balai skaičiuojami pagal universitetų 2022 metų priėmimo į rezidentūros studijas sąlygose nurodytas konkursinio balo formules.

10. Jeigu asmens priedėlyje prie vientisųjų studijų diplomo nėra tai rezidentūros studijų programai numatyto profilinio dalyko arba jo įvertinimo pažymiu, jis į vidurkį neskaičiuojamas.