Skip to main content

LAMA BPO kaip partneris dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamame projekte „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ PLĖTRA“, projekto kodas Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę 09.4.1-ESFA-V-713 „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ .

Projekto tikslas – automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas, jų komponentus ir registrus), plečiant jų taikymo sritis.

Projekto uždaviniai:

 • Veiklos procesų automatizavimas. Modernizuoti esamus ir sukurti naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas ir / ar jų komponentus), siekiant automatizuoti profesinio mokymo įstaigų veiklos procesus ir sudaryti sąlygas bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas organizavimui;
 • Stebėsena. Išplėsti Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS), siekiant sudaryti geresnes sąlygas profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenai vykdyti.

Projekto rezultatai:

 • Išplėsta Bendrojo priėmimo informacinės sistema (BPIS) į informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą.
 • Parengta profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtros analizės ataskaita.
 • Atnaujinta finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (ISFVA) smm.lt/nauja_is_fva/.
 • Sukurta virtuali profesinio mokymosi aplinka (VPMA) vpma.lt
 • Sukurta virtualios mokymosi aplinkos komponentė ugdymo profesinių informacinė sistema (VMAK UPIS) sudaryta iš elektroninio dienyno, elektroninio tvarkaraščio sudaryta iš elektroninio dienyno ir elektroninio tvarkaraščio manodienynas.lt.
 • Naudojama profesinio mokymo(si) informacinė sistema (PMIS) (su dokumentų valdymo sistema) pmis.lt
 • Atnaujinti švietimo registrai (ŠR): mokinių registras (MR, emokykla.lt/Account/Auth?ReturnUrl=%2f) ir pedagogų registras (PR, pedagogai.emokykla.lt/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f ). Planuojama atnaujinti kitus švietimo registrus (ŠR): SMPKR, KTPR, DAR, LicR.
 • Bus atnaujinama švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS) svis.smm.lt.
 • Parengta profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenos rodiklių analizės ataskaita.
 • Parengtas tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo PIAAC bandomojo tyrimo instrumentarijus ir bus atliktas bandomasis PIAAC tyrimas.

Projekto detalės:
Projekto pradžia 2017 m. gegužės 5 d.
Projekto pabaiga 2023 m. gruodžio 31 d.
Bendras projekto biudžetas 7. 178 643,93 EUR

Iš jų: 2.742.551,89 EUR skirti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45