Skip to main content

FAQ Group: Antroji konkursinė eilė

Jei negausiu valstybės finansuojamos studijų vietos antrojoje konkursinėje eilėje, ar galėsiu dalyvauti konkurse į pirmosios konkursinės eilės valstybės finansuojamas studijų vietas?

Taip, visi užsiregistravusieji BPIS ir pateikusieji prašymą dalyvaus bendrame konkurse. Konkursas vyks taip, kad turintysis socialinės dimensijos požymį pirmiausia konkuruos antrojoje konkursinėje eilėje, o jei joje jis negali gauti kvietimo į valstybės finansuojamą studijų vietą (pavyzdžiui, dėl mažesnio balo ir atitinkamai žemesnės vietos konkursinėje eilėje), tuomet jis automatiškai pateks į pirmosios konkursinės eilės konkursą. Skaičiavimų metu bus nustatyta, ar asmuo gaus kvietimą pagal antrąją konkursinę eilę, ar pagal pirmąją.

Kaip pateikti prašymą BPIS?

Visi stojantieji, taip pat ir pretenduojantieji į antrąją konkursinę eilę, prašymus galės teikti nuo birželio 1 d., užsiregistravę Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Teikiant prašymą, reikės nurodyti, kad asmuo turi teisę pretenduoti į antrąją konkursinę eilę, t. y. atitinka bent vieną iš antrosios konkursinės eilės kriterijų. Duomenys pagal šiuos kriterijus bus gaunami iš Švietimo valdymo informacinės sistemos. Jei tokių duomenų nepakaks, tuomet stojančiojo bus paprašyta tai įrodančių dokumentų skenuotas kopijas įkelti į BPIS.


Kas įskaitoma į praktinės veiklos patirtį?


Pretenduojantiems į antrąją konkursinę eilę būtina 24 mėn. praktinės veiklos patirtis. Ją apskaičiuojant darbas pagal darbo sutartį arba savanoriška veikla pagal savanoriškos veiklos sutartį nustatoma iš pastarųjų 3 metų. Tos pačios praktinės veiklos patirties laikotarpiai gali būti sumuojami. Nuolatinei privalomajai pradinei karo tarnybai, atliktai profesinei karo tarnybai ir savanoriškai nenuolatinei karo tarnybai netaikomas 3 metų laikotarpis, o sumuojamos to laikotarpio, kai stojantysis atliko karo tarnybą (ar jam buvo įskaityta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba), dienos.  

Kokie reikalavimai taikomi pretenduojantiesiems į antrąją konkursinę eilę?

 • – 2024 m. įgijusiems vidurinį išsilavinimą, į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris (stojantieji į menų studijų krypčių grupės studijas ir baigę trumposios pakopos studijas – ne mažiau kaip du) valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas jo išlaikyti nebūtina) ir stojančiojo pasirinktą egzaminą (baigusiems trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina), kurių:

1) įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui, jeigu stojama į universitetines studijas;

2) įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui, jeigu stojama į kolegines studijas.

 • – pasiektas aukštosios mokyklos nustatytas mažiausias konkursinis balas.

Anksčiau baigusiems bendrojo ugdymo mokyklas galioja jų mokyklos baigimo metams nustatyti minimalieji reikalavimai.

Būtina atitikti vieną iš šių kriterijų:

 • – gaunama socialinė pašalpa;
 • – našlaitis, globotinis;
 • – 45 proc. ar mažesnis dalyvumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • – baigtos trumposios pakopos studijos arba įgyta praktinės veiklos patirtis.

Nuo 2024 m. atsiranda antroji konkursinė eilė stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose. Kurie stojantieji gali patekti į antrąją konkursinę eilę?

Antroji konkursinė eilė skirta aukštojo mokslo prieinamumui didinti sudarant kuo geresnes sąlygas visiems jaunuoliams, kurie yra pasirengę studijoms, ateiti į aukštąsias mokyklas, nepriklausomai nuo jų socialinės aplinkos.

Antrajai konkursinei eilei švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skiriama apie 10 proc. valstybės finansuojamų studijų vietų. Į antrąją konkursinę eilę patenka stojantieji, tenkinantys visiems stojantiesiems aukštosios mokyklos nustatytus slenkstinius reikalavimus ir atitinkantys bent vieną iš šių sąlygų:

 • – yra baigę trumposios pakopos studijas;
 • – atitinka aukštosios mokyklos nustatytas specialiųjų gebėjimų ir kompetencijų sąlygas ir turi ne trumpesnę kaip 12 mėnesių praktinės veiklos patirtį;
 • – turi ne trumpesnę kaip 24 mėnesių praktinės veiklos patirtį ir stoja į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas ir pirmosios pakopos kolegines studijas;
 • – yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • – turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį dalyvumo lygį arba sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygį;
 • – yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45