Skip to main content

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kartu su projekto partnere Vilniaus kolegija įgyvendins studijas lituanistinio švietimo vykdytojams. Kviečiame norinčius studijuoti pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijų programoje teikti prašymus

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ (toliau – projektas) veiklą „Lituanistinio švietimo vykdytojų studijos“, kartu su projekto partnere Vilniaus kolegija nuo 2023 m. lapkričio 6 d. kviečia lituanistinio švietimo vykdytojus teikti prašymus ir dalyvauti atrankose į projekto lėšomis finansuojamas pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijas. Trejus metus trunkančios pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos tikslas – parengti kompetentingus pradinių klasių mokytojus, kurie, remdamiesi naujausiomis mokslo žiniomis ir profesinės veiklos tyrimais, kokybiškai ir inovatyviai organizuos formalųjį ir neformalųjį pradinių klasių mokinių ugdymą(si), grįstą mokinio poreikiais ir bendrosios kultūros vertybėmis.

Studijų programoje daug dėmesio skiriama tiek naujausioms teorinėms žinioms, tiek praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti, atliepiant naujausias švietimo tendencijas ir aktualiausius pokyčius, susijusius su ateities profesija. Siekiant šio tikslo, organizuojamas studijų procesas ir turinys yra tikslingai praplėstas ir papildytas lituanistinio švietimo organizavimo specifinėmis temomis, praktinėmis užduotimis, orientuotomis į lituanistinio švietimo įstaigų tipus ir unikalias situacijas. Studentai bus skatinami kelti ir analizuoti jiems aktualius klausimus, siekiant rasti atsakymus ir inicijuoti pokyčius drauge su inovatyviausiais dėstytojais. Taip pat bus kuriama palanki aplinka profesinei bendruomenei kurti, tinklams palaikyti, dalinantis profesiniais atradimais, patirtimi, metodinėmis priemonėmis ir žiniomis.

Vilniaus kolegija, atsižvelgdama į lituanistinio švietimo vykdytojų galimybes, planuoja taikyti lanksčias studijų formas ir užtikrinti studijų kokybę: didžiąją dalį studijų vykdyti nuotoliniu būdu; sudaryti sąlygas atlikti pedagoginę praktiką ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių ugdymo įstaigose kasdieniu (kontaktiniu) arba nuotoliniu mokymo(si) būdu.

Sėkmingai baigę studijas pedagogai bus pasirengę:

  • kurti saugią, šiuolaikišką, palankią vaikų adaptacijai, visapusiškam ugdymuisi edukacinę aplinką;
  • pažinti vaiką ir jo raidos dėsningumus, poreikius, skirtybes ir galimybes, pagal kurias sėkmingai modeliuos ir kūrybiškai pritaikys ugdymo(si) turinį ir jo elementus;
  • pažinti, vertinti ir taikyti vaiko pažangą skatinančias pedagoginių inovacijų strategijas;
  • profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti su vaiku ir jo šeima, kolegomis, ugdymo įstaigų bendruomene.

Planuojama atrinkti studijuoti 18 asmenų, dirbančių užsienio šalių ugdymo įstaigose, vykdančiose lituanistinio švietimo programas, ir turinčių tik vidurinį išsilavinimą.

Prašymai studijuoti Vilniaus kolegijoje priimami iki 2023 m. gruodžio 6 d. 17 val., teikti čia.

Planuojama studijų pradžia – 2024 m. vasario mėn.

Daugiau informacijos el. paštu olivija.bubnele@nsa.smm.lt.

Projektas Nr. 10-045-P-0001 vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.

Stojantieji į aukštąsias mokyklas šiemet sudarė 20,6 tūkst. studijų sutarčių

Išsamiau apie 2023 m. centralizuotą priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas:  
2023 m. centralizuoto priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga 

Šiemet naujus mokslo metus pradės daugiau pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių. Studijų sutartis pasirašė 20 587 asmenys (2022 m. – 19 162), iš kurių 12 339 studijuos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose (2022 m. – 11 713). Universitetuose stojantieji sudarė 11 185 studijų sutartis (2022 m. – 10 541), o kolegijose – 9 402 (2022 m. – 8 621). Šių metų Lietuvos abiturientai (kartu su baigusiais tarptautinio bakalaureato diplomo programą) sudarė 12 374 studijų sutartis (2022 m. – 11 644).

Aukštosios mokyklos (16 universitetų ir 18 kolegijų) 2023 m. centralizuoto priėmimo metu stojantiesiems pasiūlė 608 studijų programas (2022 m. – 599). Priėmimas įvyko į 572 programas (2022 m. – 565). Centralizuoto priėmimo į aukštąsias mokyklas metu prašymus LAMA BPO pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 27 547 brandos atestatą turintys asmenys (2022 m. – 26 176). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 16 012 asmenų (2022 m. – 14 038).

Universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų – 17,93 proc. (2022 m. – 19,48 proc.). Antrojoje vietoje – informatikos mokslų krypčių grupė, joje sutartis pasirašė 12,31 proc. priimtų asmenų (2022 m. – 12,41 proc.), trečioji – sveikatos mokslų grupė – 11,42 proc. (2022 m. – 12,06 proc.). Ketvirtoji – inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė – 10,07 proc. (2022 m. – 8,60 proc.), penktoji – verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupė – 8,99 proc. (2022 m. – 7,82 proc.).

Kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programų – sutartis sudarė 28,93 proc. priimtųjų (2022 m. – 28,21). Antroji pagal dydį – sveikatos mokslų grupė 17,97 proc. (2022 m. – 19,58 proc.), trečioji – inžinerijos mokslų grupė – 13,7 proc. (2022 m. – 14,67 proc.).

Pasirenkančiųjų ugdymo mokslų studijų programas šiemet daugėjo. Dėl ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programų sutartis universitetuose sudarė 5,86 proc. priimtųjų (2022 m. – 5,04 proc.), kolegijose – 8,27 proc. (2022 m. – 6,41 proc.).

Universitetuose sudaryta 8 517 studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų (2022 m. – 8 050). Čia studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 7,65 (2022 m. – 7,56). Daugiausia tokių sutarčių sudaryta su Vilniaus universitetu (3 533), Kauno technologijos universitetu (1 255) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu (1 150). Didžiausią studentų skaičių surinko Kauno technologijos universiteto Programų sistemų programa (198), Vilniaus universiteto Medicinos (193) ir Teisės (192) studijų programos.

Su kolegijomis stojantieji sudarė 3 822 valstybės finansuojamas studijų sutartis (2022 m. – 3 663). Jų vidutinis konkursinis balas siekia 6,12 (2022 m. – 5,95). Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių stojantieji sudarė su Vilniaus kolegija (1 095), Kauno kolegija (934) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (335). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa (118) ir Programų sistemų programa (98). Taip pat populiari Kauno technikos kolegijoje vykdoma Automobilių techninio eksploatavimo programa, kurią pasirinko 70 asmenų.

Studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pradės 1 373 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2022 m. – 1 108), iš kurių 1 042 – šių metų abiturientai (2022 m. – 760). Daugiausia šimtukininkų studijuos Vilniaus universitete – 559 (2022 m. – 439).

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 8 248 sutartys (2022 m. – 7 449): universitetuose – 2 668 (2022 m. – 2 491), kolegijose – 5 580 (2022 m. – 4 958). Mokėsiančiųjų už studijas vidutinis konkursinis balas universitetų sektoriuje siekia 6,74, kolegijų – 4,62.

Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studentų sulaukė Vilniaus universitetas (693), Vytauto Didžiojo universitetas (469) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (363). Kolegijose – SMK Aukštoji mokykla (1 365), Kauno kolegija (605) ir Klaipėdos valstybinė kolegija (599).

Studijas pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose pradės 1 434 pirmakursiai (2022 m. – 1 084), iš jų 738 – valstybės finansuojamose vietose (2022 m. – 621). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų pasirinko Mokomojo dalyko pedagogikos studijas Vytauto Didžiojo universitete (141), Vaikystės pedagogikos (ikimokyklinio ugdymo / pradinio ugdymo) studijų programą Marijampolės kolegijoje (130) ir Vaikystės pedagogikos studijų programą Vilniaus kolegijoje (124).

Į trumposios pakopos studijų programas šiemet studijų sutartis sudarė 37 stojantieji (2022 m. – 11), kurie studijuos Kauno kolegijoje, Panevėžio kolegijoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir Vilniaus kolegijoje.

Į aukštąsias mokyklas priimtų studentų skaičius (2023-08-31)

Studijų sutartis sudariusiųjų vidutinis konkursinis balas (2023-08-31)

Daugiausia valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų surinkusios studijų programos (2023-08-31)

Pirmakursių pasiskirstymas pagal studijų krypčių grupes (2023-08-31)

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

ISM ir VILNIUS TECH nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Sudaryti studijų sutartis aukštosios mokyklos kviečia dar 3,3 tūkst. stojančiųjų

Per pirmąjį papildomo priėmimo etapą kvietimus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose gavo 3 339 asmenys (2022 m. – 3 108), iš jų universitetuose – 1 044 (2022 m. – 988), kolegijose – 2 295 (2022 m. – 2 120). Kvietimus studijuoti galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros, taip pat jie išsiųsti elektroniniais laiškais.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 996 asmenys (2022 m. – 973): į universitetus – 465 (2021 m. – 407), į kolegijas – 531 (2021 m. – 566). Daugiausia stojančiųjų pakviesti sudaryti studijų sutartis su Vilniaus universitetu (184), kolegijų sektoriuje – su Vilniaus kolegija (160). Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo dar 298 stojantieji (2022 m. – 173).

Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 2 343 stojantieji (2022 m. – 2 135): į universitetus – 579 (2022 m. – 581), į kolegijas – 1 764 (2022 m. – 1 554). Daugiausia tokių studijų sutarčių kviečiama sudaryti su Vilniaus universitetu (158) ir su SMK aukštąja mokykla (413).

Sudaryti studijų sutarčių pakviesti 1 370 šių metų abiturientai (2022 m. – 1 387), iš jų į valstybės finansuojamas vietas – 400 (2021 m. – 309).

Į trumposios pakopos studijų programas, vykdomas šalies kolegijose, kvietimus gavo 13 stojančiųjų.

Kvietimus gavę stojantieji studijų sutartis gali sudaryti tiek elektroniniu būdu – nuo rugpjūčio 16 d. 15 val. iki 18 d. 16 val., tiek atvykę į aukštąją mokyklą – nuo rugpjūčio 17 d. 8 val. iki 18 d. 16 val.

Nuo rugpjūčio 21 d. 15 val. iki 24 d. vyks antrasis papildomo priėmimo etapas, kurio metu stojantieji galės teikti prašymus į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie dar nebus sudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 28 d. iki 12 val., juos stojantieji ras prisijungę prie priėmimo informacinės sistemos, taip pat informaciją gaus ir elektroniniu paštu. Sudaryti sutartis stojantieji galės elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 28 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 29 d. 8 val. iki 30 d. 17 val.).

Primename, kad stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas šiemet per pagrindinį priėmimą jau sudarė 17 713 studijų sutarčių (2022 m. – 17 079), iš jų 11 365 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2022 m. – 10 933). Į trumposios pakopos studijų programas sutartis sudarė 23 stojantieji.

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

VILNIUS TECH nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Su universitetais ir kolegijomis sudaryta per 17,7 tūkst. studijų sutarčių

Stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas šiemet per pagrindinį priėmimą sudarė daugiau studijų sutarčių negu pernai. Universitetuose ir kolegijose sudaryta 17 712 studijų sutarčių (2022 m. – 17 079), iš jų 11 365 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2022 m. – 10 933). Universitetuose studijas pradės 10 340 pirmakursių (2022 m. – 9 873), iš jų 8 079 – valstybės finansuojamose vietose (2022 m. – 7 735). Kolegijose sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų sudarė 3 286 (2022 m. – 3 198), iš viso šiame sektoriuje studijuos 7 372 asmenys (2022 m. – 7 206).

Šių metų Lietuvos abiturientai sudarė 11 282 sutartis (2022 m. – 10 652): universitetuose – 7 865 (2022 m. – 7 220), kolegijose – 3 417 (2022 m. – 3 432). Valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose studijuos 7 925 šiemet brandos atestatus gavusieji asmenys (2022 m. – 6 952): universitetuose – 6 383 (2022 m. – 5 676), kolegijose 1 542 (2022 m. – 1 276).

Daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas (3 964), Kauno technologijos universitetas (1 314) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (1 226). Kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegija (1 361), Kauno kolegija (1 313) ir SMK Aukštoji mokykla (994).

Daugiausia studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų studijų vietų sudaryta Vilniaus universitete (3 365), Kauno technologijos universitete (1 217) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 102). Studijų programos, pakvietusios daugiausia valstybės finansavimą gausiančių studentų: universitetuose – Programų sistemos Kauno technologijos universitete (193), Medicina (189) ir Teisė (180) Vilniaus universitete.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų pirmakursių ateis į Vilniaus kolegiją (937), Kauno kolegiją (851) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (301). Daugiausia valstybės finansavimą gausiančių pirmakursių bus Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo (109) ir Programų sistemų (78) studijų programose, Kauno technikos kolegijos Automobilių techninio eksploatavimo (66) studijų programoje.

Studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudariusių asmenų skaičius
Didžiausią valstybės finansuojamų vietų studentų skaičių surinkusios studijų programos

Studijų sutartis sudarė 1 321 asmuo, gavęs bent po vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2022 m. – 1 073), iš kurių 1 032 yra šių metų abiturientai (2022 m. – 744).

Universitetų sektoriuje žymiai padaugėjo asmenų, studijuosiančių inžinerijos ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėje. Studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų studijų programų sudarė 1 206 asmenys (2022 m. – 980). Padaugėjo ir būsimųjų studentų, pasirinkusių informatikos mokslus. Valstybės finansuojamose vietose šiemet studijų sutartis dėl šios studijų krypčių grupės studijų programų sudarė 1 287 asmenys (2022 m. – 1 235). Universitetuose matematikos ir fizikos mokslus pasirinko 477 asmenys (2022 m. – 462), žemės ūkio mokslus 98 asmenys (2022 m. – 65). Į kolegijų sektoriaus valstybės finansuojamas vietas informatikos, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėje priimti 1 139 asmenys (2022 m. – 991).

Šiemet padaugės ugdymo mokslų studentų. Dėl ugdymo mokslų studijų programų studijų sutartis sudarė 1 145 asmenys (2022 m. – 938), iš jų – 626 valstybės finansuojamose vietose (2022 m. – 562), 519 – nefinansuojamose (2022 m. – 376). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos (114), Vilniaus universiteto Specialiosios pedagogikos ir logopedijos (112), Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos (103) programų. Šiais metais valstybė prioritetą skyrė pradinio ugdymo ir specialiosios pedagogikos, mokomojo dalyko (matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos, vokiečių kalbos ir prancūzų kalbos) studijų programoms. Į jas šiemet priimti 369 asmenys (2022 m. – 284).

Nuo rugpjūčio 7 d. 15 val. iki 10 d. stojantieji gali teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti tik asmenys, pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

ISM, LKA, KK nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

 

Nuo rugpjūčio 7 d. prasideda papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas

Rugpjūčio 7 d. 15 val. iki 10 d. stojantieji jau galės registruoti prašymus ir dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose. Prašymų šiam etapui teikimas baigsis rugpjūčio 10 d. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Stojantieji kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojamieji egzaminai į meno krypčių programas.

Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 16 d. iki 12 val., juos stojantieji ras prisijungę prie priėmimo informacinės sistemos, taip pat informaciją gaus ir elektroniniu paštu. Sudaryti sutartis stojantieji gali tiek elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 16 d. 15 val.), tiek atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 17 d. 8 val. iki 18 d. 16 val.).

Nuo rugpjūčio 21 d. 15 val. iki 24 d. vyks papildomo priėmimo antrasis etapas, kurio metu stojantieji galės teikti prašymus į likusias laisvas studijų vietas. Kvietimai studijuoti bus išsiųsti iki rugpjūčio 28 d. 12 val. Sutartis stojantieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 28 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 29 d. 8 val. iki 30 d. 17 val.).

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

KTU nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose kviečiama per 21,2 tūkst. stojančiųjų, išaugo inžinerijos ir pedagogikos populiarumas

Aukštosios mokyklos pagrindinio priėmimo metu šiemet pakvietė studijuoti daugiau stojančiųjų negu pernai. Į valstybės finansuojamas vietas jų pakviesta net 481 daugiau negu praėjusiais metais. Kvietimą studijuoti universitete arba kolegijoje gavo 21 246 stojantieji (2022 m. – 20 517). Šią žinią savo prašymo paskyroje ir elektroniniuose laiškuose jau gali matyti 11 466 jaunuoliai, pretenduojantys studijuoti universitetuose (2022 m. – 10 892), ir 9 780 – kolegijose (2022 m. – 9 625).

Iš visų 25 908 prašymą studijuoti ir duomenis pateikusių asmenų (2022 m. – 25 403) bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 22 446 asmenys (2022 m. – 21 323). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 15 191 (2022 m. – 13 404), iš jų 9 906 yra šių metų abiturientai (2022 m. – 8 143).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 12 345 asmenys (2022 m. – 11 864): universitetuose – 8 606 (2022 m. – 8 220), kolegijose – 3 739 (2022 m. – 3 644).

Sudaryti studijų sutarčių pakviesta ir daugiau negu pernai einamųjų metų abiturientų – 12 439 (2022 m. – 11 887): 8 374 universitetuose (2022 m. – 7 671) ir 4 065 kolegijose (2022 m. – 4 216).

Rekordinis skaičius stojančiųjų į ugdymo mokslus

Šiemet atsirado naujų tendencijų renkantis studijų kryptis: padidėjo trauka į inžinerijos mokslus, šiemet kviečiama studijuoti 9 proc. daugiau nei pernai.

Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo 39 proc. daugiau stojančiųjų negu pernai: 1 413 stojančiųjų (2022 m. – 1 018), iš jų į valstybės finansuojamas vietas pakviesta 716 asmenų (2022 m. – 587). Pakviestųjų į Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programą yra beveik dvigubai daugiau. Jau ir pernai šios programos populiarumas buvo didelis: ją rinkosi trečdaliu daugiau pirmakursių negu ankstesniais metais. Šiemet daugiau pakviestųjų yra ir į pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos studijų programas. Nuo 2020 m. pedagogikos studijų populiarumas išaugo 67 proc.

Daugiausia būsimų pedagogikos studentų sulauks šios studijų programos: Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogika – 136, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogika – 132, Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogika – 129. Įstojusieji į valstybės finansuojamas prioritetinių specializacijų pedagoginių studijų vietas turės galimybę gauti skatinamąsias 319 eurų stipendijas.

Kaip ir ankstesniais metais, pagal pirmąjį prioritetą universitetuose daugiausia stojančiųjų rinkosi socialinių, sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos, informatikos ir inžinerijos mokslų studijų programas.

Priėmimas įvyko į 570 studijų programų (2022 m. – 565), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias leistinas studentų skaičius programoje.

Daugiausia stojančiųjų – į Vilniaus universitetą, Vilniaus ir Kauno kolegijas

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 4 322 asmenys. Į Kauno technologijos universitetą pakviesti 1 385 stojantieji, į Vytauto Didžiojo universitetą – 1 374, į Vilniaus Gedimino technikos universitetą – 1 364, į Lietuvos sveikatos universitetą – 1 002. Kolegijose daugiausia stojančiųjų kviečiama mokytis Vilniaus kolegijoje – 1 716, Kauno kolegijoje – 1 572, SMK Aukštojoje mokykloje – 1 545, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje – 949.

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Medicinos studijų programą Vilniaus universitete – 201. Studijuoti Programų sistemų programoje Kauno technologijos universitete kviečiami 197, Vilniaus universitete Teisės studijų programoje – 192, Ekonomikos ir finansų programoje – 177 stojantieji, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos programoje – 144 stojantieji.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų turėtų užimti į Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programą kvietimus gavę stojantieji – 125. Į Programų sistemų studijų programą Vilniaus kolegijoje kvietimus gavo 83 stojantieji, į Kauno technikos kolegijos Automobilių techninį eksploatavimą – 71, į Kauno kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo – 69, Logistikos – 62 stojantieji.

Daugiau šimtukininkų

Studijuoti kviečiami 1 514 stojančiųjų, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2022 m. – 1 223), iš kurių 1 116 – šių metų abiturientai (2022 m. – 815). Daugiausia šimtukininkų kviečiami studijuoti Vilniaus universitete – net 730.

Į menų studijų programas, į kurias stojant reikalingi stojamieji egzaminai, užsiregistravo 1 928 stojantieji (2022 m. – 1 974). Egzaminus išlaikė 1 614 stojančiųjų (2022 m. – 1 495).

Populiarėja trumposios studijos

Antrus metus vykstantis priėmimas į trumposios pakopos studijų programas šalies kolegijose šiemet sulaukė daugiau stojančiųjų. Į šias studijas gali pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją. Šiemet 29 stojantieji gavo kvietimus į informatikos mokslų studijų programas.

Studijų sutartis galima pasirašyti nuo rugpjūčio 3 d.

Nuo rugpjūčio 3 d. 8 val. iki rugpjūčio 4 d. 16 val. kvietimus gavę stojantieji kviečiami sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis. Dauguma aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu nuo rugpjūčio 2 d. 15 val. iki rugpjūčio 4 d. 16 val.

Nuo rugpjūčio 7 d. 15 val. iki 10 d. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 16 d.

Rugpjūčio 21 d. 15 val. iki 24 d. vyks papildomo priėmimo antrasis etapas, kurio metu stojantieji galės teikti prašymus į laisvas studijų vietas. Kvietimai studijuoti bus išsiųsti rugpjūčio 28 d.

Kvietimų mokytis aukštosiose mokyklose skaičius*

Aukštoji mokykla

Kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičius

Pokytis proc. (vf+
vnf/st)

Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius

Pokytis proc.
(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2023 m.

2022 m.

2023 m.

2022 m.

 

Universitetai

Balstogės universiteto filialas Vilniuje

11

14

-21

-21

Europos humanitarinis universitetas

4

13

-69

-69

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

77

76

1

1

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

51

52

-2

236

80

195

117

Kauno technologijos universitetas

1 270

1 138

12

115

115

0

11

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

23

16

44

44

Klaipėdos universitetas

205

191

7

103

91

13

9

LCC tarptautinis universitetas

2

3

-33

-33

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

166

171

-3

23

24

-4

-3

Lietuvos sporto universitetas

90

89

1

147

107

37

21

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

553

530

4

449

439

2

3

Mykolo Romerio universitetas

247

316

-22

281

263

7

-9

Vilniaus dailės akademija

269

285

-6

84

62

35

2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1 178

1 046

13

186

204

-9

9

Vilniaus universitetas

3 592

3 474

3

730

762

-4

2

Vytauto Didžiojo universitetas

908

852

7

466

479

-3

3

Iš viso universitetuose

8 606

8 220

5

2 860

2 672

7

5

Kolegijos

Alytaus kolegija

94

87

8

168

155

8

8

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

90

98

-8

76

73

4

-3

Kauno kolegija

952

890

7

620

624

-1

4

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

62

72

-14

101

140

-28

-23

Kolpingo kolegija

107

122

-12

-12

Kauno technikos kolegija

233

241

-3

58

52

12

-1

Klaipėdos valstybinė kolegija

312

316

-1

637

554

15

9

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

43

44

-2

80

88

-9

-7

Lietuvos verslo kolegija

241

252

-4

-4

Marijampolės kolegija

77

88

-13

237

188

26

14

Panevėžio kolegija

109

107

2

259

186

39

26

SMK Aukštoji mokykla

1 545

1 525

1

1

Šiaulių valstybinė kolegija

209

188

11

370

335

10

11

Utenos kolegija

109

102

7

377

309

22

18

Vilniaus dizaino kolegija

30

32

-6

55

46

20

9

Vilniaus kolegija

1 098

1 089

1

618

650

-5

-1

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

321

290

11

103

296

-65

-28

Vilniaus verslo kolegija

389

386

1

1

Iš viso kolegijose

3 739

3 644

3

6 041

5981

1

2

IŠ VISO

12 345

11 864

4

8 901

8653

3

4

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.

Aukštoji mokykla

Studijų programa

Pakviestųjų į vf vietas sk.

Universitetai

1.

Vilniaus universitetas

Medicina

201

2.

Kauno technologijos universitetas

Programų sistemos

197

3.

Vilniaus universitetas

Teisė

192

4.

Vilniaus universitetas

Ekonomika ir finansai

177

5.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Medicina

144

6.

Vilniaus universitetas

Programų sistemos

129

7.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programų inžinerija

126

8.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

122

9.

Vilniaus universitetas

Politikos mokslai

118

10.

Vilniaus universitetas

Psichologija

111

Kolegijos

1.

Vilniaus kolegija

Tarptautinis verslas

125

2.

Vilniaus kolegija

Programų sistemos

83

3.

Kauno technikos kolegija

Automobilių techninis eksploatavimas

71

4.

Kauno kolegija

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

69

5.

Kauno kolegija

Logistika

62

6.

Vilniaus kolegija

Bendrosios praktikos slauga

61

7.

Vilniaus kolegija

Vaikystės pedagogika

57

8.

Kauno kolegija

Pardavimai ir marketingas

53

9.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Grafinis dizainas

52

10.

Kauno technikos kolegija

Statybos inžinerija

49

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

VGTU, ISM, VK nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Į Lietuvos aukštąsias mokyklas jau užsiregistravo 24,5 tūkst. stojančiųjų

Liepos 19 d. Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) jau buvo užsiregistravę per 24,5 tūkst. stojančiųjų. 19 tūkst. asmenų jau pasirinko ketinamas studijuoti studijų programas, daugiau negu pusė iš jų – 2023-ųjų abiturientai. Šiais metais studijų programas siūlo 16 universitetų ir 18 kolegijų.

Stojantieji į aukštąsias mokyklas savo prašymuose aukščiausiu prioritetu dažniausiai rinkosi universitetines socialinių mokslų (16 proc.), sveikatos mokslų (14 proc.), verslo ir viešosios vadybos (12 proc.), informatikos mokslų (9,5 proc.), menų (9 proc.) studijų programas, kolegijų sektoriuje – verslo ir viešosios vadybos (23 proc.), sveikatos mokslų (23 proc.), inžinerijos mokslų (14 proc.), ugdymo mokslų (10 proc.) studijų krypčių grupių programas.

Jau tradicija, kad daugiausia stojančiųjų studijas renkasi Vilniaus universitete, toliau rikiuojasi Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Populiarumu išsiskiria Medicinos studijų programa Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Vilniaus universitete. Taip pat šiame universitete nemažai stojančiųjų renkasi Psichologijos, Teisės, Specialiosios pedagogikos ir logopedijos, Programų sistemų, Kriminologijos ir Kūrybos komunikacijos studijų programas. Į populiariausių programų dešimtuką šiuo metu patenka Mykolo Romerio universiteto Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programa, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos ir Kauno technologijos universiteto Programų sistemų studijų programos.

Norintieji studijuoti kolegijose prašymuose dažniausiai nurodo Kauno kolegiją, Vilniaus kolegiją ir Klaipėdos valstybinę kolegiją. Dažniausiai stojantieji renkasi Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programą Kauno kolegijoje ir Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, taip pat Vaikystės pedagogikos studijų programą Vilniaus kolegijoje ir Marijampolės kolegijoje. Tarp populiariausių studijų programų jau keletą metų išlieka Kosmetologijos ir Burnos higienos studijų programos, vykdomos Kauno kolegijoje, Bendrosios praktikos slaugos studijų programa, vykdoma Vilniaus kolegijoje ir Alytaus kolegijoje. Panašus skaičius stojančiųjų renkasi Tarptautinio verslo, Kineziterapijos, Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos (Vilniaus kolegija), Logistikos (Kauno kolegija) studijų programas.

Laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų į meno krypties studijų programas užsiregistravo daugiau nei 1,9 tūkst. stojančiųjų. Egzaminuose jau dalyvavo per 1,6 tūkst. stojančiųjų, iš jų teigiamai įvertinti 1 594 asmenys. Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija vyks iki liepos 25 d.

Į ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas jau užsiregistravo per 2,4 tūkst. stojančiųjų. Nuo šių metų stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų programas nėra vykdomas motyvacijos vertinimas. Šiemet prioritetinėms priskiriamos šios studijų kryptys: pradinio ugdymo pedagogai, specialieji pedagogai, mokomojo dalyko pedagogai pagal matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos, vokiečių kalbos ir prancūzų kalbos dalyko specializacijas. Taip pat prioritetas teikiamas informatikos, inžinerijos, matematikos, fizinių mokslų, slaugos ir akušerijos studijų kryptims.

Primename, kad stojantiesiems svarbu dėmesingai užpildyti prašymą. Pirmuoju pageidavimu stojantysis turėtų nurodyti labiausiai norimą studijų programą su pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbą išrikiuoti kitus pageidavimus. Pagrindinio priėmimo metu jų į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 9 pageidavimų.

Apie pagrindinio priėmimo rezultatus stojantieji bus informuoti rugpjūčio 2 d. tiek informacinėje sistemoje, tiek elektroniniu paštu. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 2 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 3 d. 8 val.) iki rugpjūčio 4 d. 16 val. Rugpjūčio 7–10 d. vyks papildomas priėmimas. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 16 d. Papildomo priėmimo antrasis etapas vyks rugpjūčio 21–24 d.

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

VILNIUS TECH, VU, KTU nuotr.

Kontaktai pasiteirauti: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), el. p. aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

 

Prasideda stojamųjų egzaminų sesija

Nuo birželio 13 d. iki liepos 25 d. vyksta stojamųjų egzaminų sesija ketinantiems stoti į aukštąsias mokyklas ir studijuoti pagal meno studijų krypčių grupės programas. Rezultatai bus skelbiami iki liepos 27 dienos.

Stojantieji prašymus dalyvauti stojamųjų egzaminų sesijoje kviečiami teikti Bendrojo priėmimo informacinės sistemoje (BPIS), prisijungiant per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį. Stojamieji egzaminai vyksta aukštosiose mokyklose, jie organizuojami kiekvienai menų studijų programai. Stojamųjų egzaminų tvarkaraščiai skelbiami LAMA BPO tinklalapyje.

Asmeniui, užsiregistravusiam sistemoje ir į savo prašymą įtraukusiam meno studijų krypties programą, skiltyje „Stojamieji egzaminai“ bus priskiriami visi egzaminai, kuriuos reikia išlaikyti norint pretenduoti į pasirinktas studijų programas.

Į prašymą įtraukti meno studijų krypčių grupės studijų programas, į kurias numatyta laikyti egzaminus, galima likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios. Atkreipiame dėmesį, kad jaunuoliai, dalyvavę pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje ir neišlaikę stojamojo egzamino, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės, tačiau galės pretenduoti į kitas menų studijų programas.  Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

VDU nuotr.

Kontaktai pasiteirauti: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Jau rengiamės studijoms!

Mokyklas baigiantys abiturientai turi daugybę ateities planų ir svajonių, o svajonės visada teikia džiaugsmo. Neretai viena iš jų – įgyti gerą išsilavinimą ir turėti mėgstamą darbą. Turbūt niekas nepaneigs, kad studijų metai gali būti patys gražiausi ir įsimintiniausi, be to, jei mokysitės to, apie ką svajojote, tikrai bus įdomu. Studijos – tai žingsnis į naują gyvenimo etapą, tad svajokite, eikite pirmyn ir kurkite gražesnę Lietuvą.

Jau nuo šiandien norintieji stoti į universitetus ir kolegijas kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį. Šiais metais studijų programas siūlo 16 universitetų ir 18 kolegijų. Valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12,7 tūkst. pirmakursių: 8,6 tūkst. į universitetus ir 4,1 tūkst. į kolegijas.

Šiemet priėmimą sudaro trys etapai: pagrindinis ir du papildomo priėmimo etapai. Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji gali registruoti iki liepos 28 d. 12 val. Visą šį laikotarpį, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, į prašymą įtrauktus pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Šio etapo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 2 d. iki 12 val. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 2 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 3 d. 8 val.) iki rugpjūčio 4 d. 16 val.

Pagrindinio priėmimo metu nuo birželio 13 d. iki liepos 25 d. vyks stojamųjų egzaminų sesija norintiems stoti į menų studijų programas. Egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 27 d.

Jau antrus metus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje vyks priėmimas į trumposios pakopos studijų programas šalies kolegijose. Į šias studijas galės pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją. Šiemet stojantieji bus priimami į 7 studijų krypčių programas. Preliminariai šioms studijoms numatyta 100 valstybės finansuojamų vietų.

Nuo rugpjūčio 7 iki 10 d. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 16 d. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 16 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 17 d. 8 val.) iki rugpjūčio 18 d. 16 val. Papildomo priėmimo antrojo etapo metu stojantieji galės teikti prašymus rugpjūčio 21–24 d. Kvietimai studijuoti bus išsiųsti rugpjūčio 28 d., sutartis bus galima pasirašyti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 28 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 29 d. 8 val.) iki rugpjūčio 30 d. 17 val.

Primename, kad šiais metais stojantiesiems į aukštąsias mokyklas minimalieji reikalavimai nesikeičia. Kaip ir ankstesniais metais, norint pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, abiturientai turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas taikoma išimtis – jiems matematikos egzamino laikyti nebūtina. Stojant į aukštąsias mokyklas bus skaičiuojamas mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6. Nesikeičia ir mažiausias stojamasis konkursinis balas. Stojant į universitetus jis turi būti ne mažesnis kaip 5,4, į kolegijų valstybės finansuojamas vietas – 4,3.

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

VU nuotr.

Kontaktai pasiteirauti: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Abiturientų atmintinė

Abiturientų atmintinėje galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl brandos egzaminų, sužinoti, kokį tolesnį mokymosi kelią galima rinktis, įgijus vidurinį išsilavinimą.

Joje taip pat pateikiama naudinga informacija apie priėmimo į profesines ir aukštąsias mokyklas sąlygas, profesinio mokymo ir koleginių bei universitetinių studijų naujoves ir privalumus.

Abiturientų atmintinė 2023

                                                                             

  • 1
  • 2

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45