Skip to main content

Priėmimo reikalavimai stojantiesiems 2024 metais

Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2024 m. ir vėliau, bus taikomi vienodi minimalūs reikalavimai tiek stojant į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas. Naujoje Mokslo ir studijų įstatymo redakcijoje (59 str.) numatyta, kad į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris (stojantieji į menų studijų krypčių grupės studijas ir baigę trumposios pakopos studijas – ne mažiau kaip du) valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas jo išlaikyti nebūtina) ir stojančiojo pasirinktą egzaminą (baigusiems trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina), kurių:

1) trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (turės būti ne mažesnis nei 36 balai), jeigu stojama į universitetines studijas;

2) trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (turės būti ne mažesnis nei 16 balų), jeigu stojama į kolegines studijas.

Atkreipkite dėmesį, kad stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius.

2024 m. priėmimo datos ir aukštųjų mokyklų planuojamos mažiausio stojamojo konkursinio balo reikšmės dar nėra patvirtintos, tikimasi jas turėti vasario mėn. Prašymų teikimas, kaip ir kasmet, prasidės birželio 1 d.

Jei norite iš anksto pasimodeliuoti savo galimą konkursinį balą, pasinaudokite www.lamabpo.lt tinklalapyje esančia konkursinio balo skaičiuokle.

Daugiau informacijos apie priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas rasite LAMA BPO tinklalapyje adresu https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/, klausimus galite siųsti el. paštu aukstasis@lamabpo.lt, konsultacijos teikiamos tel. +370 37 280400.

KK nuotr.

Stojantieji į aukštąsias mokyklas šiemet sudarė 20,6 tūkst. studijų sutarčių

Išsamiau apie 2023 m. centralizuotą priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas:  
2023 m. centralizuoto priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga 

Šiemet naujus mokslo metus pradės daugiau pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių. Studijų sutartis pasirašė 20 587 asmenys (2022 m. – 19 162), iš kurių 12 339 studijuos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose (2022 m. – 11 713). Universitetuose stojantieji sudarė 11 185 studijų sutartis (2022 m. – 10 541), o kolegijose – 9 402 (2022 m. – 8 621). Šių metų Lietuvos abiturientai (kartu su baigusiais tarptautinio bakalaureato diplomo programą) sudarė 12 374 studijų sutartis (2022 m. – 11 644).

Aukštosios mokyklos (16 universitetų ir 18 kolegijų) 2023 m. centralizuoto priėmimo metu stojantiesiems pasiūlė 608 studijų programas (2022 m. – 599). Priėmimas įvyko į 572 programas (2022 m. – 565). Centralizuoto priėmimo į aukštąsias mokyklas metu prašymus LAMA BPO pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 27 547 brandos atestatą turintys asmenys (2022 m. – 26 176). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 16 012 asmenų (2022 m. – 14 038).

Universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų – 17,93 proc. (2022 m. – 19,48 proc.). Antrojoje vietoje – informatikos mokslų krypčių grupė, joje sutartis pasirašė 12,31 proc. priimtų asmenų (2022 m. – 12,41 proc.), trečioji – sveikatos mokslų grupė – 11,42 proc. (2022 m. – 12,06 proc.). Ketvirtoji – inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė – 10,07 proc. (2022 m. – 8,60 proc.), penktoji – verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupė – 8,99 proc. (2022 m. – 7,82 proc.).

Kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programų – sutartis sudarė 28,93 proc. priimtųjų (2022 m. – 28,21). Antroji pagal dydį – sveikatos mokslų grupė 17,97 proc. (2022 m. – 19,58 proc.), trečioji – inžinerijos mokslų grupė – 13,7 proc. (2022 m. – 14,67 proc.).

Pasirenkančiųjų ugdymo mokslų studijų programas šiemet daugėjo. Dėl ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programų sutartis universitetuose sudarė 5,86 proc. priimtųjų (2022 m. – 5,04 proc.), kolegijose – 8,27 proc. (2022 m. – 6,41 proc.).

Universitetuose sudaryta 8 517 studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų (2022 m. – 8 050). Čia studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 7,65 (2022 m. – 7,56). Daugiausia tokių sutarčių sudaryta su Vilniaus universitetu (3 533), Kauno technologijos universitetu (1 255) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu (1 150). Didžiausią studentų skaičių surinko Kauno technologijos universiteto Programų sistemų programa (198), Vilniaus universiteto Medicinos (193) ir Teisės (192) studijų programos.

Su kolegijomis stojantieji sudarė 3 822 valstybės finansuojamas studijų sutartis (2022 m. – 3 663). Jų vidutinis konkursinis balas siekia 6,12 (2022 m. – 5,95). Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių stojantieji sudarė su Vilniaus kolegija (1 095), Kauno kolegija (934) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (335). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa (118) ir Programų sistemų programa (98). Taip pat populiari Kauno technikos kolegijoje vykdoma Automobilių techninio eksploatavimo programa, kurią pasirinko 70 asmenų.

Studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pradės 1 373 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2022 m. – 1 108), iš kurių 1 042 – šių metų abiturientai (2022 m. – 760). Daugiausia šimtukininkų studijuos Vilniaus universitete – 559 (2022 m. – 439).

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 8 248 sutartys (2022 m. – 7 449): universitetuose – 2 668 (2022 m. – 2 491), kolegijose – 5 580 (2022 m. – 4 958). Mokėsiančiųjų už studijas vidutinis konkursinis balas universitetų sektoriuje siekia 6,74, kolegijų – 4,62.

Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studentų sulaukė Vilniaus universitetas (693), Vytauto Didžiojo universitetas (469) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (363). Kolegijose – SMK Aukštoji mokykla (1 365), Kauno kolegija (605) ir Klaipėdos valstybinė kolegija (599).

Studijas pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose pradės 1 434 pirmakursiai (2022 m. – 1 084), iš jų 738 – valstybės finansuojamose vietose (2022 m. – 621). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų pasirinko Mokomojo dalyko pedagogikos studijas Vytauto Didžiojo universitete (141), Vaikystės pedagogikos (ikimokyklinio ugdymo / pradinio ugdymo) studijų programą Marijampolės kolegijoje (130) ir Vaikystės pedagogikos studijų programą Vilniaus kolegijoje (124).

Į trumposios pakopos studijų programas šiemet studijų sutartis sudarė 37 stojantieji (2022 m. – 11), kurie studijuos Kauno kolegijoje, Panevėžio kolegijoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir Vilniaus kolegijoje.

Į aukštąsias mokyklas priimtų studentų skaičius (2023-08-31)

Studijų sutartis sudariusiųjų vidutinis konkursinis balas (2023-08-31)

Daugiausia valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų surinkusios studijų programos (2023-08-31)

Pirmakursių pasiskirstymas pagal studijų krypčių grupes (2023-08-31)

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

ISM ir VILNIUS TECH nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Sudaryti studijų sutartis aukštosios mokyklos kviečia dar 3,3 tūkst. stojančiųjų

Per pirmąjį papildomo priėmimo etapą kvietimus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose gavo 3 339 asmenys (2022 m. – 3 108), iš jų universitetuose – 1 044 (2022 m. – 988), kolegijose – 2 295 (2022 m. – 2 120). Kvietimus studijuoti galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros, taip pat jie išsiųsti elektroniniais laiškais.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 996 asmenys (2022 m. – 973): į universitetus – 465 (2021 m. – 407), į kolegijas – 531 (2021 m. – 566). Daugiausia stojančiųjų pakviesti sudaryti studijų sutartis su Vilniaus universitetu (184), kolegijų sektoriuje – su Vilniaus kolegija (160). Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo dar 298 stojantieji (2022 m. – 173).

Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 2 343 stojantieji (2022 m. – 2 135): į universitetus – 579 (2022 m. – 581), į kolegijas – 1 764 (2022 m. – 1 554). Daugiausia tokių studijų sutarčių kviečiama sudaryti su Vilniaus universitetu (158) ir su SMK aukštąja mokykla (413).

Sudaryti studijų sutarčių pakviesti 1 370 šių metų abiturientai (2022 m. – 1 387), iš jų į valstybės finansuojamas vietas – 400 (2021 m. – 309).

Į trumposios pakopos studijų programas, vykdomas šalies kolegijose, kvietimus gavo 13 stojančiųjų.

Kvietimus gavę stojantieji studijų sutartis gali sudaryti tiek elektroniniu būdu – nuo rugpjūčio 16 d. 15 val. iki 18 d. 16 val., tiek atvykę į aukštąją mokyklą – nuo rugpjūčio 17 d. 8 val. iki 18 d. 16 val.

Nuo rugpjūčio 21 d. 15 val. iki 24 d. vyks antrasis papildomo priėmimo etapas, kurio metu stojantieji galės teikti prašymus į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie dar nebus sudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 28 d. iki 12 val., juos stojantieji ras prisijungę prie priėmimo informacinės sistemos, taip pat informaciją gaus ir elektroniniu paštu. Sudaryti sutartis stojantieji galės elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 28 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 29 d. 8 val. iki 30 d. 17 val.).

Primename, kad stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas šiemet per pagrindinį priėmimą jau sudarė 17 713 studijų sutarčių (2022 m. – 17 079), iš jų 11 365 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2022 m. – 10 933). Į trumposios pakopos studijų programas sutartis sudarė 23 stojantieji.

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

VILNIUS TECH nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Su universitetais ir kolegijomis sudaryta per 17,7 tūkst. studijų sutarčių

Stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas šiemet per pagrindinį priėmimą sudarė daugiau studijų sutarčių negu pernai. Universitetuose ir kolegijose sudaryta 17 712 studijų sutarčių (2022 m. – 17 079), iš jų 11 365 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2022 m. – 10 933). Universitetuose studijas pradės 10 340 pirmakursių (2022 m. – 9 873), iš jų 8 079 – valstybės finansuojamose vietose (2022 m. – 7 735). Kolegijose sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų sudarė 3 286 (2022 m. – 3 198), iš viso šiame sektoriuje studijuos 7 372 asmenys (2022 m. – 7 206).

Šių metų Lietuvos abiturientai sudarė 11 282 sutartis (2022 m. – 10 652): universitetuose – 7 865 (2022 m. – 7 220), kolegijose – 3 417 (2022 m. – 3 432). Valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose studijuos 7 925 šiemet brandos atestatus gavusieji asmenys (2022 m. – 6 952): universitetuose – 6 383 (2022 m. – 5 676), kolegijose 1 542 (2022 m. – 1 276).

Daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas (3 964), Kauno technologijos universitetas (1 314) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (1 226). Kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegija (1 361), Kauno kolegija (1 313) ir SMK Aukštoji mokykla (994).

Daugiausia studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų studijų vietų sudaryta Vilniaus universitete (3 365), Kauno technologijos universitete (1 217) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 102). Studijų programos, pakvietusios daugiausia valstybės finansavimą gausiančių studentų: universitetuose – Programų sistemos Kauno technologijos universitete (193), Medicina (189) ir Teisė (180) Vilniaus universitete.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų pirmakursių ateis į Vilniaus kolegiją (937), Kauno kolegiją (851) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (301). Daugiausia valstybės finansavimą gausiančių pirmakursių bus Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo (109) ir Programų sistemų (78) studijų programose, Kauno technikos kolegijos Automobilių techninio eksploatavimo (66) studijų programoje.

Studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudariusių asmenų skaičius
Didžiausią valstybės finansuojamų vietų studentų skaičių surinkusios studijų programos

Studijų sutartis sudarė 1 321 asmuo, gavęs bent po vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2022 m. – 1 073), iš kurių 1 032 yra šių metų abiturientai (2022 m. – 744).

Universitetų sektoriuje žymiai padaugėjo asmenų, studijuosiančių inžinerijos ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėje. Studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų studijų programų sudarė 1 206 asmenys (2022 m. – 980). Padaugėjo ir būsimųjų studentų, pasirinkusių informatikos mokslus. Valstybės finansuojamose vietose šiemet studijų sutartis dėl šios studijų krypčių grupės studijų programų sudarė 1 287 asmenys (2022 m. – 1 235). Universitetuose matematikos ir fizikos mokslus pasirinko 477 asmenys (2022 m. – 462), žemės ūkio mokslus 98 asmenys (2022 m. – 65). Į kolegijų sektoriaus valstybės finansuojamas vietas informatikos, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėje priimti 1 139 asmenys (2022 m. – 991).

Šiemet padaugės ugdymo mokslų studentų. Dėl ugdymo mokslų studijų programų studijų sutartis sudarė 1 145 asmenys (2022 m. – 938), iš jų – 626 valstybės finansuojamose vietose (2022 m. – 562), 519 – nefinansuojamose (2022 m. – 376). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos (114), Vilniaus universiteto Specialiosios pedagogikos ir logopedijos (112), Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos (103) programų. Šiais metais valstybė prioritetą skyrė pradinio ugdymo ir specialiosios pedagogikos, mokomojo dalyko (matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos, vokiečių kalbos ir prancūzų kalbos) studijų programoms. Į jas šiemet priimti 369 asmenys (2022 m. – 284).

Nuo rugpjūčio 7 d. 15 val. iki 10 d. stojantieji gali teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti tik asmenys, pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

ISM, LKA, KK nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

 

Nuo rugpjūčio 7 d. prasideda papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas

Rugpjūčio 7 d. 15 val. iki 10 d. stojantieji jau galės registruoti prašymus ir dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose. Prašymų šiam etapui teikimas baigsis rugpjūčio 10 d. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Stojantieji kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojamieji egzaminai į meno krypčių programas.

Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 16 d. iki 12 val., juos stojantieji ras prisijungę prie priėmimo informacinės sistemos, taip pat informaciją gaus ir elektroniniu paštu. Sudaryti sutartis stojantieji gali tiek elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 16 d. 15 val.), tiek atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 17 d. 8 val. iki 18 d. 16 val.).

Nuo rugpjūčio 21 d. 15 val. iki 24 d. vyks papildomo priėmimo antrasis etapas, kurio metu stojantieji galės teikti prašymus į likusias laisvas studijų vietas. Kvietimai studijuoti bus išsiųsti iki rugpjūčio 28 d. 12 val. Sutartis stojantieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 28 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 29 d. 8 val. iki 30 d. 17 val.).

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

KTU nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose kviečiama per 21,2 tūkst. stojančiųjų, išaugo inžinerijos ir pedagogikos populiarumas

Aukštosios mokyklos pagrindinio priėmimo metu šiemet pakvietė studijuoti daugiau stojančiųjų negu pernai. Į valstybės finansuojamas vietas jų pakviesta net 481 daugiau negu praėjusiais metais. Kvietimą studijuoti universitete arba kolegijoje gavo 21 246 stojantieji (2022 m. – 20 517). Šią žinią savo prašymo paskyroje ir elektroniniuose laiškuose jau gali matyti 11 466 jaunuoliai, pretenduojantys studijuoti universitetuose (2022 m. – 10 892), ir 9 780 – kolegijose (2022 m. – 9 625).

Iš visų 25 908 prašymą studijuoti ir duomenis pateikusių asmenų (2022 m. – 25 403) bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 22 446 asmenys (2022 m. – 21 323). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 15 191 (2022 m. – 13 404), iš jų 9 906 yra šių metų abiturientai (2022 m. – 8 143).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 12 345 asmenys (2022 m. – 11 864): universitetuose – 8 606 (2022 m. – 8 220), kolegijose – 3 739 (2022 m. – 3 644).

Sudaryti studijų sutarčių pakviesta ir daugiau negu pernai einamųjų metų abiturientų – 12 439 (2022 m. – 11 887): 8 374 universitetuose (2022 m. – 7 671) ir 4 065 kolegijose (2022 m. – 4 216).

Rekordinis skaičius stojančiųjų į ugdymo mokslus

Šiemet atsirado naujų tendencijų renkantis studijų kryptis: padidėjo trauka į inžinerijos mokslus, šiemet kviečiama studijuoti 9 proc. daugiau nei pernai.

Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo 39 proc. daugiau stojančiųjų negu pernai: 1 413 stojančiųjų (2022 m. – 1 018), iš jų į valstybės finansuojamas vietas pakviesta 716 asmenų (2022 m. – 587). Pakviestųjų į Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programą yra beveik dvigubai daugiau. Jau ir pernai šios programos populiarumas buvo didelis: ją rinkosi trečdaliu daugiau pirmakursių negu ankstesniais metais. Šiemet daugiau pakviestųjų yra ir į pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos studijų programas. Nuo 2020 m. pedagogikos studijų populiarumas išaugo 67 proc.

Daugiausia būsimų pedagogikos studentų sulauks šios studijų programos: Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogika – 136, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogika – 132, Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogika – 129. Įstojusieji į valstybės finansuojamas prioritetinių specializacijų pedagoginių studijų vietas turės galimybę gauti skatinamąsias 319 eurų stipendijas.

Kaip ir ankstesniais metais, pagal pirmąjį prioritetą universitetuose daugiausia stojančiųjų rinkosi socialinių, sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos, informatikos ir inžinerijos mokslų studijų programas.

Priėmimas įvyko į 570 studijų programų (2022 m. – 565), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias leistinas studentų skaičius programoje.

Daugiausia stojančiųjų – į Vilniaus universitetą, Vilniaus ir Kauno kolegijas

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 4 322 asmenys. Į Kauno technologijos universitetą pakviesti 1 385 stojantieji, į Vytauto Didžiojo universitetą – 1 374, į Vilniaus Gedimino technikos universitetą – 1 364, į Lietuvos sveikatos universitetą – 1 002. Kolegijose daugiausia stojančiųjų kviečiama mokytis Vilniaus kolegijoje – 1 716, Kauno kolegijoje – 1 572, SMK Aukštojoje mokykloje – 1 545, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje – 949.

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Medicinos studijų programą Vilniaus universitete – 201. Studijuoti Programų sistemų programoje Kauno technologijos universitete kviečiami 197, Vilniaus universitete Teisės studijų programoje – 192, Ekonomikos ir finansų programoje – 177 stojantieji, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos programoje – 144 stojantieji.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų turėtų užimti į Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programą kvietimus gavę stojantieji – 125. Į Programų sistemų studijų programą Vilniaus kolegijoje kvietimus gavo 83 stojantieji, į Kauno technikos kolegijos Automobilių techninį eksploatavimą – 71, į Kauno kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo – 69, Logistikos – 62 stojantieji.

Daugiau šimtukininkų

Studijuoti kviečiami 1 514 stojančiųjų, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2022 m. – 1 223), iš kurių 1 116 – šių metų abiturientai (2022 m. – 815). Daugiausia šimtukininkų kviečiami studijuoti Vilniaus universitete – net 730.

Į menų studijų programas, į kurias stojant reikalingi stojamieji egzaminai, užsiregistravo 1 928 stojantieji (2022 m. – 1 974). Egzaminus išlaikė 1 614 stojančiųjų (2022 m. – 1 495).

Populiarėja trumposios studijos

Antrus metus vykstantis priėmimas į trumposios pakopos studijų programas šalies kolegijose šiemet sulaukė daugiau stojančiųjų. Į šias studijas gali pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją. Šiemet 29 stojantieji gavo kvietimus į informatikos mokslų studijų programas.

Studijų sutartis galima pasirašyti nuo rugpjūčio 3 d.

Nuo rugpjūčio 3 d. 8 val. iki rugpjūčio 4 d. 16 val. kvietimus gavę stojantieji kviečiami sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis. Dauguma aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu nuo rugpjūčio 2 d. 15 val. iki rugpjūčio 4 d. 16 val.

Nuo rugpjūčio 7 d. 15 val. iki 10 d. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 16 d.

Rugpjūčio 21 d. 15 val. iki 24 d. vyks papildomo priėmimo antrasis etapas, kurio metu stojantieji galės teikti prašymus į laisvas studijų vietas. Kvietimai studijuoti bus išsiųsti rugpjūčio 28 d.

Kvietimų mokytis aukštosiose mokyklose skaičius*

Aukštoji mokykla

Kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičius

Pokytis proc. (vf+
vnf/st)

Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius

Pokytis proc.
(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2023 m.

2022 m.

2023 m.

2022 m.

 

Universitetai

Balstogės universiteto filialas Vilniuje

11

14

-21

-21

Europos humanitarinis universitetas

4

13

-69

-69

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

77

76

1

1

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

51

52

-2

236

80

195

117

Kauno technologijos universitetas

1 270

1 138

12

115

115

0

11

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

23

16

44

44

Klaipėdos universitetas

205

191

7

103

91

13

9

LCC tarptautinis universitetas

2

3

-33

-33

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

166

171

-3

23

24

-4

-3

Lietuvos sporto universitetas

90

89

1

147

107

37

21

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

553

530

4

449

439

2

3

Mykolo Romerio universitetas

247

316

-22

281

263

7

-9

Vilniaus dailės akademija

269

285

-6

84

62

35

2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1 178

1 046

13

186

204

-9

9

Vilniaus universitetas

3 592

3 474

3

730

762

-4

2

Vytauto Didžiojo universitetas

908

852

7

466

479

-3

3

Iš viso universitetuose

8 606

8 220

5

2 860

2 672

7

5

Kolegijos

Alytaus kolegija

94

87

8

168

155

8

8

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

90

98

-8

76

73

4

-3

Kauno kolegija

952

890

7

620

624

-1

4

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

62

72

-14

101

140

-28

-23

Kolpingo kolegija

107

122

-12

-12

Kauno technikos kolegija

233

241

-3

58

52

12

-1

Klaipėdos valstybinė kolegija

312

316

-1

637

554

15

9

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

43

44

-2

80

88

-9

-7

Lietuvos verslo kolegija

241

252

-4

-4

Marijampolės kolegija

77

88

-13

237

188

26

14

Panevėžio kolegija

109

107

2

259

186

39

26

SMK Aukštoji mokykla

1 545

1 525

1

1

Šiaulių valstybinė kolegija

209

188

11

370

335

10

11

Utenos kolegija

109

102

7

377

309

22

18

Vilniaus dizaino kolegija

30

32

-6

55

46

20

9

Vilniaus kolegija

1 098

1 089

1

618

650

-5

-1

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

321

290

11

103

296

-65

-28

Vilniaus verslo kolegija

389

386

1

1

Iš viso kolegijose

3 739

3 644

3

6 041

5981

1

2

IŠ VISO

12 345

11 864

4

8 901

8653

3

4

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.

Aukštoji mokykla

Studijų programa

Pakviestųjų į vf vietas sk.

Universitetai

1.

Vilniaus universitetas

Medicina

201

2.

Kauno technologijos universitetas

Programų sistemos

197

3.

Vilniaus universitetas

Teisė

192

4.

Vilniaus universitetas

Ekonomika ir finansai

177

5.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Medicina

144

6.

Vilniaus universitetas

Programų sistemos

129

7.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programų inžinerija

126

8.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

122

9.

Vilniaus universitetas

Politikos mokslai

118

10.

Vilniaus universitetas

Psichologija

111

Kolegijos

1.

Vilniaus kolegija

Tarptautinis verslas

125

2.

Vilniaus kolegija

Programų sistemos

83

3.

Kauno technikos kolegija

Automobilių techninis eksploatavimas

71

4.

Kauno kolegija

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

69

5.

Kauno kolegija

Logistika

62

6.

Vilniaus kolegija

Bendrosios praktikos slauga

61

7.

Vilniaus kolegija

Vaikystės pedagogika

57

8.

Kauno kolegija

Pardavimai ir marketingas

53

9.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Grafinis dizainas

52

10.

Kauno technikos kolegija

Statybos inžinerija

49

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

VGTU, ISM, VK nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45