Skip to main content

PROJEKTAS „PRIĖMIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS SISTEMOS TOBULINIMAS IR ĮDIEGIMAS“, PROJEKTO KODAS Nr. VP1-2.1.ŠMM-01-V-02-005

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) įgyvendino projektą “Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos tobulinimas ir įdiegimas” finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Žmonių išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“. Projekto tikslas – tobulinti priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemą didinant jos techninį ir programinį funkcionalumą, gerinant sistemos dalyvių kompetenciją, užtikrinant priėmimo proceso efektyvumą ir žinomumą.
Projekte iškelti uždaviniai:
1.    Sukurti ir įdiegti bendrojo priėmimo sistemą;
2.    Sukurti tinkamą bendrojo priėmimo sistemos naudojamą techninės ir programinės įrangos bazę;
3.    Sukurti ir įgyvendinti bendrųjų stojamųjų egzaminų į meno ir meno pedagogikos studijų programas koncepciją;
4.    Pristatyti priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemą visuomenei;
5.    Sukurti reikiamą sistemos dalyvių kompetenciją;
6.    Sukurti ir įdiegti bendrojo priėmimo proceso efektyvumo vertinimo sistemą.
Projektu buvo patobulinta priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema didinant jos techninį ir programinį funkcionalumą, užtikrinant priėmimo proceso efektyvumą, gerinant sistemos dalyvių kompetenciją bei informacijos pateikimą sistemos duomenų naudotojams ir didinant visuomenės informuotumą apie bendrojo priėmimo naujoves ir pokyčius.

Projekto pasiekimai

Įgyvendinus projektą pereita prie efektyvesnio priėmimo proceso organizavimo modelio: stojantieji pateikia prašymą studijuoti internetu, o duomenys apie jų mokymosi rezultatus patenka iš centralizuotų valstybinių informacijos sistemų, kas leidžia sumažinti stojančiųjų aptarnavimo infrastruktūrą, išvengti eilių ir klaidų piko metu.
Įgyvendinus projektą:
·       sukurta ir įdiegta bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinė sistema (parengtas informacinės sistemos aprašas, parengtas LAMA BPO informacinis portalas, įdiegta bendrojo priėmimo sistemos informacinė sistema);
·       įsteigtas centrinis koordinacinis LAMA BPO punktas (įrengtos patalpos ir įkurtos 6 darbo vietos, kurios aprūpintos reikalinga kompiuterine įranga ir baldais);
·       sukurta specializuota bendrojo priėmimo sistemos programinė įranga;
·       efektyviam darbui parengti sistemos operatoriai–konsultantai ir aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų nariai (viso pravesti 94 mokymai ir apmokyta 19 operatorių-konsultantų, 607 profesinio orientavimo specialistai, 550 aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų narių);
·       įgyvendinta bendrų stojamųjų egzaminų į meno ir meno pedagogikos studijų srities programas koncepcijos bandomoji praktika (parengta 12 bendrų vertinimo ataskaitų apie stojančiuosius į universitetines studijas ir stojančiuosius į studijas kolegijose);
·       sukurta naujoji sistema pristatyta abiturientams ir visuomenei (parengta sistemos žinomumo didinimo strategija ir įvaizdžio knyga, išleista 3000 vnt. CD ir 195000 vnt. lankstinukų bei kitų viešinimo priemonių, suorganizuoti 39 renginiai (bendrojo priėmimo sistemos pristatymai konferencijose, regionuose, dalyvavimas mugėse);
·       sukurta ir įdiegta bendrojo priėmimo sistemos efektyvumo vertinimo sistema (parengtos 5 vertinimo ataskaitos).

Naudą pajus visos aukštosios mokyklos ir abiturientai

Sukurta ir įdiegta bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinė sistema užtikrino bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas procesų, tokių kaip stojančiųjų prašymų registravimas, geriausiai vidurinio ugdymo programas baigusiųjų eilės sudarymas, kviečiamųjų studijuoti sąrašų sudarymas ir kt., automatizavimą. Ši sistema, kuri bus naudojama visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms aptarnauti, palengvino ir atpigino stojančiųjų stojimo į aukštąją mokyklą procedūras, leido užtikrinti patikimą geriausius bendrojo lavinimo rezultatus turinčių stojančiųjų atranką, prisidėjo prie studijų kokybės gerinimo.

Projekto detalės:
Projekto pradžia 2010 m. gegužės 25 d.
Projekto pabaiga 2015 m. rugsėjo 30 d.
Projekto biudžetas 2.785.076,49 EUR

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45