Prašymų registracija vyks nuo birželio 1 d.

Profesinis mokymas

Stojantiesiems 2023 m.

Profesinio mokymo įstaigos

Pagalba stojančiajam

Neradote atsakymų į dominančius klausimus? Reikia daugiau informacijos?

DUK

Mokytis pagal profesinio mokymo programas priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.

Asmenys iki 16 metų amžiaus priimami mokytis tik į profesinio mokymo programas, kurios vykdomos kartu su bendrojo ugdymo programa.

Pirminio mokymo programos yra skirtos įgyti pirmajai kvalifikacijai. Greta kvalifikacijos galima įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą

Tęstinio mokymo programos yra skirtos asmenims, jau turintiems vieną profesinę kvalifikaciją arba aukštąjį išsilavinimą.

Taip, galite, tačiau turėsite rinktis tik iš tęstiniam mokymui skirtų mokymo programų. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems vieną aukštojo mokslo kvalifikaciją, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės finansuojamų tęstinio mokymo ir valstybės nefinansuojamų pirminio mokymo programų sąrašas. 

Deja, jau ne. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems bakalauro ir magistro laipsnius, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės nefinansuojamų pirminio ir tęstinio mokymo programų sąrašas.

Taip, galite. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems vieną profesinę kvalifikaciją, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės finansuojamų (VF) tęstinio mokymo ir valstybės nefinansuojamų (VNF) pirminio mokymo programų sąrašas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų – tik VNF mokymo programos.

 

Visose švietimo grandyse Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos pagal veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumą, savarankiškumą ir kintamumą, suskirstytos į 8 lygius. Profesinio mokymo programos apima II, III, IV kvalifikacinių lygių mokymo programas. Jei dar neturite pagrindinio išsilavinimo, Jums bus pasiūlytas II lygmuo, jei turite pagrindinį išsilavinimą – III lygmuo. Į IV lygmens programas galima pretenduoti jau turint vidurinį išsilavinimą.

Priėmimas mokytis pagal į formaliojo profesinio mokymo programas vykdomas centralizuotai, priėmimo datas įsakymu kasmet tvirtina  švietimo, mokslo, ir sporto ministras.Priėmimą sudaro pagrindinis priėmimas (žiemos ir vasaros etapai), papildomas priėmimas (vasaros pabaigoje) ir po nubyrėjimo atsilaisvinusių vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui (šeši dviejų savaičių trukmės priėmimo etapai iki lapkričio 20 d.).

Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų, o stojant į programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą – ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2. Plačiau žiūrėk švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymo Nr. V-373 2022 m. kovo 22 d. suvestinės redakcijos V skyrių.

Priėmimas į formaliąsias profesinio mokymo įstaigų formaliojo profesinio mokymo programas vykdomas centralizuotai registruojantis ir pildant prašymą bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Plačiau skaitykite: prašymo teikimo BPIS instrukcija.

Priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programas valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose vykdomas centralizuotai. Prašymą reikia teikti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Savo lėšomis mokytis renkasi asmenys, negavę valstybės finansuojamų vietų dėl didelės konkurencijos arba asmenys, valstybės lėšomis jau įgiję kelias profesines kvalifikacijas.

Mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius priimami tik bendrojo ugdymo mokykloje besimokantys mokiniai. Priėmimas vykdomas centralizuotai, mokiniai registruojasi ir prašymus pildo bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Plačiau skaitykite: prašymo teikimo BPIS instrukcija.

Formaliojo profesinio mokymo programos modulis yra programos dalis, skirta kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti (atsižvelgiant į kvalifikacijos specifiką ir asmens bei darbo rinkos poreikius). Tokio modulio apimtis paprastai yra nuo 5 iki 20 mokymosi kreditų. Palyginimui, minimali formaliojo profesinio mokymo programos apimtis yra 30 kreditų.

Po 2009 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo duomenys įkeliami iš valstybinių registrų automatiniu būdu.

Jei išsilavinimo duomenų registruose nėra, stojantysis iš pateikto sąrašo turi pasirinkti įgyto išsilavinimo dokumento pavadinimą (kaip nurodyta Jums išduotame dokumente) ir pridėti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas.

 

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs mokymosi pasiekimų dokumentus, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti jo dokumentų dublikatą.

Reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokykloje besimokiusiam asmeniui mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo dublikatą išduoda mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Platesnės informacijos apie mokyklą, kuri perėmė tvarkyti archyvą, teirautis miesto savivaldybės švietimo skyriuje.

 

Pagrindinio priėmimo metu į prašymą galima įtraukti iki trijų pageidavimų. Papildomo priėmimo metu – iki dviejų. Kadangi dėl susidariusio konkurso ar dėl per mažo pasirinkusiųjų programą skaičiaus ar dar kitų priežasčių galite kvietimo ir negauti, visada rekomenduojama pasirinkti ne mažiau dviejų programų.

Pageidavimo būsena „Tenkinami formalūs reikalavimai“ reiškia, kad užpildėte visą informaciją apie save, pridėjote visus reikalingus dokumentus, ir įtraukėte bent vieną pageidavimą į savo prašymą.

Pageidavimo būsena „Mokykla patvirtino tinkamumą programoje“ dar nereiškia, kad esate kviečiamas (-a) mokytis. Tačiau ši būsena nusako, kad dalyvaujate priėmimo konkurse, nes profesinio mokymo įstaiga nustatė, kad Jūs tenkinate stojimo į profesinio mokymo programą keliamus reikalavimus.

Visą informaciją apie užpildytą prašymą rasite skiltyje SUVESTINĖ. Bendrajame priėmime dalyvaujate, jei Jūsų prašymas tenkina formaliuosius reikalavimus, t. y. užpildėte visą informaciją apie save, pridėjote visus reikalingus dokumentus ir įtraukėte bent vieną pageidavimą į savo prašymą.

Jei praradote savo vartotojo numerį ir / ar slaptažodį, spustelėti čia.

Elektroniniu paštu atsiųsti užpildytą ir pasirašytą prašymą taisyti duomenis. Prašymo formą rasite čia.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje reikia pridėti:
– išduotą Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, plačiau skaityti čia;
– vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas. Dokumentams, išduotiems anglų arba rusų kalbomis, vertimas nėra reikalingas. Kitomis kalbomis išduotiems dokumentams kartu su dokumentais originalo kalba turėtų būti pateikiamas oficialus vertimas į anglų arba lietuvių kalbą.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) pridėti:
– užpildytą paraišką dėl užsienio kvalifikacijos ar mokymosi vertinimo stojimui į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas. Paraiškos forma pateikta BPIS, skiltyje „Bendrojo ugdymo duomenys“.
– pagrindinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas. Dokumentams, išduotiems anglų arba rusų kalbomis, vertimas nėra reikalingas. Kitomis kalbomis išduotiems dokumentams kartu su dokumentais originalo kalba turėtų būti pateikiamas oficialus vertimas į anglų arba lietuvių kalbą.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pridėti:

Studijų kokybės vertinimo centro išduotą kvalifikacijos pripažinimo pažymą, plačiau skaityti čia;
Tarptautinio bakalaureato diplomo ir priedo kopijas.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pridėti Europos bakalaureato diplomo kopiją.

Išsilavinimą užsienio šalių institucijose arba pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas įgiję asmenys gali būti priimami į valstybės finansuojamas vietas tais atvejais, kai jie yra:
– Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių piliečiai ar jų šeimos nariai;
– ne ES ir ne EEE piliečiai, kuriems suteikta teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
– Lietuvos piliečiai, gyvenantys arba gyvenę užsienyje.

Informacija apie kvietimą mokytis pateikiama informacinėje sistemoje ir papildomai išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Gavęs kvietimą mokytis stojantysis turi ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų nustatytos datos sudaryti sutartį. Plačiau skaitykite: priėmimo datos.

Kiekviename priėmimo etape galite gauti tik vieną kvietimą mokytis.

Gavęs kvietimą mokytis stojantysis mokymo sutartį turi sudaryti ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų įsakyme nustatytos datos. Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą.

– asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

– medicininę (-es) pažymą (-as);

– įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;

– pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Asmenys iki 18 metų pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) ir stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).

Jeigu informacinėje sistemoje nurodyta, asmuo pateikia medicininę pažymą apie asmens sveikatos būklės atitikimą pasirinktai programai.

Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).

Jeigu informacinėje sistemoje nurodyta, asmuo pateikia medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą pasirinktai programai.

Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą. Plačiau skaitykite: instrukcija.

Pasinaudokite instrukcija mokymo sutarčiai su profesinio mokymo įstaiga sudaryti elektronine forma.

Sutartį su profesinio mokymo įstaiga gali sudaryti Jūsų įgaliotas ir notaro patvirtintas asmuo.

Stojamojo testo vietą ir laiką, reikia pasirinkti pačiam stojančiajam informacinėje sistemoje (BPIS) ir paskirtą dieną be atskiro pakvietimo vykti laikyti testo. BPIS visada galite pasitikrinti, kada ir kur laikyti testą užsiregistravote.

Stojantysis gali pasirinkti laikyti testą bet kurioje atitinkamą programą įgyvendinančioje profesinio mokymo įstaigoje. Testo vietą ir laiką, reikia pasirinkti pačiam stojančiajam bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

Nustačius stojančiojo tinkamumą Programai pagal atlikto testo rezultatus, jo tinkamumą pripažįsta visos atitinkamą programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą paskelbiami BPIS.