Skip to main content

Sudarytos galimybės norintiems mokytis ir gauti valstybės finansavimą

Nuo šių metų pradžios startavusi nauja suaugusiųjų švietimo platforma KURSUOK.LT kviečia mokytis suaugusiuosius Individualių mokymosi paskyrų (IMP) sistemoje. IMP sistema – tai vieno langelio principu veikianti vieninga tarpinstitucinė sistema, kurioje teikiami pasiūlymai mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi programas, sudaromos galimybės registruotis į įvairius mokymus, tobulinti bendrąsias ir su profesine veikla susijusias kompetencijas, gauti valstybės finansavimą. Mokymosi krepšeliu, kuris siekia 500 Eur., gali pasinaudoti 18–65 metų dirbantys asmenys, jau įgiję kvalifikaciją ar turintieji aukštąjį išsilavinimą.

LAMA BPO atsakinga už šios naujos švietimo platformos informacinės sistemos (IMP IS) sukūrimą, įdiegimą ir paleidimą. IMP IS plėtojama LAMA BPO sukurtos Bendrojo priėmimo informacinės sistemos pagrindu, ji susieta su daugiau kaip dešimčia valstybės informacinių išteklių registrų ir informacinių sistemų, turi realaus laiko sąsają su svetaine KURSUOK.LT. Į IMP IS jungiamasi iš svetainės KURSUOK.LT, nukreiptas į IS asmuo joje registruojasi, čia iš išorinių sistemų automatiškai įkeliami išsilavinimo ir įgytų profesinių kvalifikacijų, užimtumo duomenys. Asmuo čia pasirenka norimus mokymus, finansavimo šaltinį, pasirašo mokymosi sutartį ir baigęs mokymus gauna skaitmeninį mokymosi programos baigimo pažymėjimą, kurio duomenys toliau saugomi Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre.

KURSUOK.LT platforma suteikia galimybę tobulėti siekiantiems asmenims vienoje vietoje rasti pačius naudingiausius ir reikalingiausius mokymus bei sėkmingai augti karjeros srityje. Šioje platformoje nuo šių metų sausio 15 d. jau yra užsiregistravę 37 mokymo paslaugų teikėjai, kurių 196 mokymosi programos – nuo menų, grožio, sveikatos priežiūros, užsienio kalbų, iki skaitmeninių technologijų mokymų – įvertintos teigiamai ir gali būti skelbiamos IMP sistemoje. Šiuo metu sistemoje galima registruotis į 86 mokymosi programas, 106 mokymo grupes. IMP sistemoje mokymai vykdomi jau daugiau kaip 240 mokymo grupių. KURSUOK.LT platforma atvira ir užsieniečiams, gyvenantiems Lietuvoje.

Itin didelio susidomėjimo sulaukusioje suaugusiųjų švietimo platformoje jau registravosi virš 16 tūkst. asmenų, iš jų – per 80 proc. sudaro moterys, vieni jų jau pasirinko norimus mokymus, kiti dar renkasi. Į vykstančius mokymus užsiregistravo daugiau kaip 4,5 tūkst. mokymo dalyvių, kurių mokymams rezervuota per 2 milijonų eurų IMP krepšelio lėšų. Skaitmeninės kompetencijos ugdymo programose užsiregistravo virš tūkstančio asmenų. Iki kovo 20 d. mokymus baigė 474 asmenys, iš jų 468 asmenys gavo skaitmeninius mokymosi programos baigimo pažymėjimus.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kartu su projekto partnere Vilniaus kolegija įgyvendins studijas lituanistinio švietimo vykdytojams. Kviečiame norinčius studijuoti pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijų programoje teikti prašymus

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ (toliau – projektas) veiklą „Lituanistinio švietimo vykdytojų studijos“, kartu su projekto partnere Vilniaus kolegija nuo 2023 m. lapkričio 6 d. kviečia lituanistinio švietimo vykdytojus teikti prašymus ir dalyvauti atrankose į projekto lėšomis finansuojamas pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijas. Trejus metus trunkančios pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos tikslas – parengti kompetentingus pradinių klasių mokytojus, kurie, remdamiesi naujausiomis mokslo žiniomis ir profesinės veiklos tyrimais, kokybiškai ir inovatyviai organizuos formalųjį ir neformalųjį pradinių klasių mokinių ugdymą(si), grįstą mokinio poreikiais ir bendrosios kultūros vertybėmis.

Studijų programoje daug dėmesio skiriama tiek naujausioms teorinėms žinioms, tiek praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti, atliepiant naujausias švietimo tendencijas ir aktualiausius pokyčius, susijusius su ateities profesija. Siekiant šio tikslo, organizuojamas studijų procesas ir turinys yra tikslingai praplėstas ir papildytas lituanistinio švietimo organizavimo specifinėmis temomis, praktinėmis užduotimis, orientuotomis į lituanistinio švietimo įstaigų tipus ir unikalias situacijas. Studentai bus skatinami kelti ir analizuoti jiems aktualius klausimus, siekiant rasti atsakymus ir inicijuoti pokyčius drauge su inovatyviausiais dėstytojais. Taip pat bus kuriama palanki aplinka profesinei bendruomenei kurti, tinklams palaikyti, dalinantis profesiniais atradimais, patirtimi, metodinėmis priemonėmis ir žiniomis.

Vilniaus kolegija, atsižvelgdama į lituanistinio švietimo vykdytojų galimybes, planuoja taikyti lanksčias studijų formas ir užtikrinti studijų kokybę: didžiąją dalį studijų vykdyti nuotoliniu būdu; sudaryti sąlygas atlikti pedagoginę praktiką ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių ugdymo įstaigose kasdieniu (kontaktiniu) arba nuotoliniu mokymo(si) būdu.

Sėkmingai baigę studijas pedagogai bus pasirengę:

  • kurti saugią, šiuolaikišką, palankią vaikų adaptacijai, visapusiškam ugdymuisi edukacinę aplinką;
  • pažinti vaiką ir jo raidos dėsningumus, poreikius, skirtybes ir galimybes, pagal kurias sėkmingai modeliuos ir kūrybiškai pritaikys ugdymo(si) turinį ir jo elementus;
  • pažinti, vertinti ir taikyti vaiko pažangą skatinančias pedagoginių inovacijų strategijas;
  • profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti su vaiku ir jo šeima, kolegomis, ugdymo įstaigų bendruomene.

Planuojama atrinkti studijuoti 18 asmenų, dirbančių užsienio šalių ugdymo įstaigose, vykdančiose lituanistinio švietimo programas, ir turinčių tik vidurinį išsilavinimą.

Prašymai studijuoti Vilniaus kolegijoje priimami iki 2023 m. gruodžio 6 d. 17 val., teikti čia.

Planuojama studijų pradžia – 2024 m. vasario mėn.

Daugiau informacijos el. paštu olivija.bubnele@nsa.smm.lt.

Projektas Nr. 10-045-P-0001 vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje: pasirinkimo galimybės, perspektyvos

Studijos – svarbus kiekvieno žmogaus gyvenimo etapas, kuriame daugumai norisi maksimaliai išnaudoti atsiradusias galimybes. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje? „Ne man“, – pagalvoja dažnas studentas ir skuba ieškoti kitų perspektyvų. Tačiau neskubėkite.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba primena kiekvieno Lietuvos piliečio pareigas ir kiekvienam siūlo priimtiniausias tarnybos Lietuvos kariuomenėje galimybes. Lietuvos Konstitucija numato, kad Lietuvos valstybės gynimas – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga. Atlikti šią konstitucinę pareigą įmanoma, pasirinkus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar savanoriškąją nenuolatinę karo tarnybą, dalyvaujant jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose ar studijuojant Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, vėliau – atėjus ir į profesinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba trunka nepertraukiamai 9 mėnesius Lietuvos kariuomenės daliniuose, kur karo prievolininkai įgyja pagrindinį karinį parengtumą ir atlieka pareigą Tėvynei. Tarnybos metu kariai gauna pilną valstybės išlaikymą – apgyvendinimą, maitinimą, aprangą, socialinį ir gyvybės draudimus. Kiekvienam kariui kiekvieną mėnesį mokama 181,30 eurų išmoka buitinėms išlaidoms padengti. Taip pat kiekvienam kariui kiekvieną mėnesį kaupiama speciali išmoka, svyruojanti nuo 2 513,70 eurų iki 3 924,90 eurų (priklauso nuo kario savanoriškumo renkantis tarnybą ir tarnybos pasiekimų įvertinimo), kurią karys gali naudoti savo nuožiūra ir kuri išmokama atlikus tarnybą. Be to, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas prie konkursinio balo gali būti pridėta papildomų balų (+ 0,5 stojant į aukštąsias mokyklas, + 0,7 – į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ar + 1 – į Pasieniečių mokyklą). Baigusių tarnybą karo prievolininkų darbdaviams galės būti taikomos ir įvairios subsidijos (pavyzdžiui, išleidus pašauktą karo prievolininką atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, priklausys 6 kalendorinių mėnesių subsidija darbuotojo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms kompensuoti, tokia pati subsidija priklausys, jei bus įdarbintas karo prievolininkas po nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos).

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba nuo kitų tarnybos būdų skiriasi tuo, kad ją atlikti karo prievolininkai yra šaukiami. Kasmet sausio mėnesį atsitiktine tvarka yra sudaromas karo prievolininkų sąrašas, į kurį patenka dauguma 18–23 metų amžiaus Lietuvos Respublikos pilietybę turinčių vaikinų. Sudarytas sąrašas yra prieinamas internete adresu www.sauktiniai.karys.lt. Čia galite patikrinti, ar esate šaukiamas, ir rasti nurodymus, kokius veiksmus reikia atlikti ir iki kada susisiekti su regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padalinio specialistais.

Kiekvienas šaukiamojo amžiaus pilietis privalo savarankiškai pasitikrinti, ar nėra patekęs į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašus. Jei patekote į šaukiamųjų sąrašus, iškart atvykti nebūtina, galima susisiekti su savo karo prievolės poskyriu ir nuotoliniu būdu. Nepatekus į sąrašą, tarnybą galima atlikti savanoriškai – tai padaryti gali 18–38 metų amžiaus vaikinai ir merginos: tereikia susisiekti su regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padaliniu ir parašyti prašymą. Detalesnę informaciją apie šį tarnybos būdą Lietuvos kariuomenėje, tarnybos atlikimo datas ir vietas bei socialines garantijas galite rasti čia.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – tai tokia privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą, mokosi ir pasirengia veikti karinio vieneto sudėtyje, jam vadovauti. Šis 3 metus trunkantis tarnybos būdas leidžia vienu metu ir studijuoti, ir atlikti pilietinę pareigą bei ugdyti asmeninius lyderystės gebėjimus, plėsti pažintis. Mokymai trunka 3 metus, vidutiniškai 2 savaitgalius per mėnesį. Pagrindinės mokymų vietos yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o praktiniai užsiėmimai ar lauko pratybos vyksta kariniuose poligonuose ir įvairiuose kariuomenės padaliniuose mokslo metų pabaigoje. Sėkmingai baigę studijas ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, studentai įgyja karininko kvalifikaciją ir atsargos leitenanto laipsnį, taip pat gali tikėtis pasiūlymo ateiti į Lietuvos kariuomenę ir tapti profesinės karo tarnybos kariais. Daugiau informacijos apie jaunesniųjų karininkų vadų mokymus galite sužinoti čia.

Galbūt ne kiekvienas studentas žino, kad jis gali pasinaudoti išskirtine galimybe gauti finansinę paramą studijoms, jeigu nuspręs studijuoti pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas. Šiuo metu finansinės paramos gali tikėtis studentai, pasirinkę nuolatinę studijų formą ir, pavyzdžiui, elektronikos inžinerijos, elektronikos ir telekomunikacijų technologijų, šeimos medicinos ar vidaus ligų rezidentūros studijas. Detalaus finansuojamų studijų programų sąrašo aktualiąją redakciją viešai galima rasti čia.

Profesinė karo tarnyba – savanoriškai įsipareigota tarnyba pagal profesinės karo tarnybos sutartį Lietuvoje ir įstatymo nustatytais atvejais kitose valstybės, užsienio valstybių ar tarptautinėse institucijose. Turbūt, ilgus metus Lietuvos kariuomenėje tarnavęs ne vienas karys sutiktų su teiginiu, kad profesinė karo tarnyba yra daugiau nei darbas – tai pašaukimas! Tai ne tik konkurencingas atlyginimas bei įvairūs priedai, socialinės garantijos, tobulėjimo ir karjeros galimybės, bet ir aktyvus gyvenimo būdas, pilnas dinamikos, iššūkių, ir žinoma, prestižas tarnauti savo valstybei, prisidėti prie jos saugumo užtikrinimo. Apie profesinę karo tarnybą detalesnė informacija teikiama čia.

Savanoriška nenuolatinė karo tarnyba – dar viena puiki galimybė suderinti savo civilinę veiklą ir karo tarnybą. Pasirinkęs šį būdą karo prievolininkas pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį savanoriškai įsipareigoja atlikti nenuolatinę karo tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose ar kituose Lietuvos kariuomenės vienetuose. Plačiau apie šios tarnybos sąlygas, trukmę bei perspektyvas galite pasiskaityti čia.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija rengia vadus-lyderius Lietuvos kariuomenei. Be karinių mokslų, stojantieji į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją renkasi ir vieną iš trijų universitetinių studijų programų: gynybos technologijų vadybą, nacionalinį saugumą ir gynybą bei tarptautinius santykius. Sėkmingai baigusiems vienintelės Lietuvoje karinės mokymo įstaigos absolventams yra suteikiamas aukštojo mokslo bakalauro diplomas ir Lietuvos kariuomenės leitenanto laipsnis. Daugiau apie šias studijas ir po jų atsiveriančias karjeros galimybes Lietuvos kariuomenėje rašoma čia.

Primename, kad nuo 2024 m. sausio įsigalioja nauja Mokslo ir studijų įstatymo 77 str. redakcija, kurioje numatyta, kad stojant į aukštąją mokyklą bus dvi konkursinės eilės, į antrąją eilę galės patekti ir tie, kurie bus atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, profesinę karo tarnybą ar savanorišką nenuolatinę karo tarnybą.

Aktualu? Pasikalbėkim!

Interneto svetainėje www.karys.lt surasite informacijos apie tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdus, atrankos sąlygas, galimas tarnybos vietas, socialines garantijas, tobulėjimo ir karjeros Lietuvos kariuomenėje galimybes.

Jei kiltų klausimų, Jums maloniai atsakys ir patars Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninių padalinių specialistai, kurių kontaktai skelbiami čia.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija.

Lietuvos kariuomenės nuotraukos.


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45