Skip to main content
Profesinis mokymas
Prašymų registracija vyks birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.

Stojantiesiems 2024 m.

Viskas, ką reikia žinoti stojant į pasirinktas programas

Aukštyn

Profesinio mokymo įstaigos

Lietuvos profesinio mokymo įstaigos

Pagalba stojančiajam

Neradote atsakymų į dominančius klausimus? Reikia daugiau informacijos?

Naujienos ir pranešimai

Naujienos apie profesines studijas Lietuvoje

Dažnai užduodami klausimai

DUK apie profesines studijas Lietuvoje

Reikalavimai stojantiesiems

Nuo kokio amžiaus galima mokytis profesinio mokymo įstaigose?

Mokytis pagal profesinio mokymo programas priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.

Kokie reikalavimai keliami asmenims, jaunesniems negu 16 metų?

Asmenys iki 16 metų amžiaus priimami mokytis tik į profesinio mokymo programas, kurios vykdomos kartu su bendrojo ugdymo programa.

Kada asmuo renkasi mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas?

Pirminio mokymo programos yra skirtos pirmajai kvalifikacijai įgyti. Greta kvalifikacijos galima įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.

Kada asmuo renkasi mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas?

Tęstinio mokymo programos yra skirtos asmenims, turintiems kvalifikaciją arba aukštąjį išsilavinimą, norintiems tobulinti turimą ar įgyti naują profesinio mokymo kvalifikaciją.

Esu įgijęs (-us) bakalauro laipsnį, ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Taip, galite, tačiau turėsite rinktis tik iš tęstiniam mokymui skirtų mokymo programų. Jų sąrašas pateiktas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

Esu įgijęs (-us) bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius valstybės lėšomis, ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Deja, jau ne. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems bakalauro ir magistro laipsnius, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės nefinansuojamų pirminio ir tęstinio mokymo programų sąrašas.

Turiu profesinę kvalifikaciją, ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas?

Taip, galite. Asmenims, valstybės finansuojamoje vietoje įgijusiems vieną profesinę kvalifikaciją, informacinėje sistemoje pateikiamas valstybės finansuojamų (VF) tęstinio mokymo ir valstybės nefinansuojamų (VNF) pirminio mokymo programų sąrašas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų – tik VNF mokymo programos.

Į kokio kvalifikacijos lygio programas galima pretenduoti renkantis profesinį mokymą?

Visose švietimo grandyse Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos pagal veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumą, savarankiškumą ir kintamumą, suskirstytos į 8 lygius. Profesinio mokymo programos apima II, III, IV kvalifikacinių lygių mokymo programas. Jei dar neturite pagrindinio išsilavinimo, Jums bus pasiūlytas II lygmuo, jei turite pagrindinį išsilavinimą – III lygmuo. Į IV lygmens programas galima pretenduoti jau turint vidurinį išsilavinimą.

Kada galima teikti prašymą mokytis pagal profesinio mokymo programas?

Priėmimas mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas vykdomas centralizuotai, priėmimo datas įsakymu kasmet tvirtina  švietimo, mokslo, ir sporto ministras. Priėmimą sudaro pagrindinis priėmimas (žiemos ir vasaros etapai), papildomas priėmimas (vasaros pabaigoje) ir po nubyrėjimo atsilaisvinusių vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui (keturių savaičių trukmės priėmimo etapai iki spalio 31 d.).

Kaip sudaroma stojančiųjų konkursinė eilė stojant į profesinio mokymo įstaigas?

Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų, o stojant į programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą – ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2. Išsamiau skaityk švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymo Nr. V-373 2024 m. sausio 31 d. suvestinės redakcijos VIII skyrių.

Esu įgijęs (-us) bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius savo lėšomis, ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Taip, galite. Stojantysis, kuris mokėsi valstybės nefinansuojamoje vietoje ir jo studijų kaina nebuvo kompensuota, šį faktą deklaruoja BPIS ir joje prideda įstaigos, kurioje mokėsi, išduotą pažymą apie mokėtas įmokas arba mokymo sutarties su ja kopiją.

Prašymų pildymas ir dokumentų pateikimas

Kaip užpildyti prašymą mokytis pagal profesinio mokymo programą?

Priėmimas į formaliąsias profesinio mokymo įstaigų formaliojo profesinio mokymo programas vykdomas centralizuotai registruojantis ir pildant prašymą bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Plačiau skaitykite: prašymo teikimo BPIS instrukcija.

Ar reikia pildyti prašymą mokytis, jei renkuosi valstybės nefinansuojamą profesinio mokymo programą?

Bendrasis priėmimas vykdomas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas. Savo lėšomis mokytis renkasi asmenys, negavę valstybės finansuojamų vietų dėl didelės konkurencijos arba asmenys, valstybės lėšomis jau įgiję kelias profesines kvalifikacijas.

Kaip užpildyti prašymą mokytis pagal profesinio mokymo programos modulį?

Mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius priimami tik bendrojo ugdymo mokykloje besimokantys mokiniai. Priėmimas vykdomas centralizuotai, mokiniai registruojasi ir prašymus pildo bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Plačiau skaitykite: prašymo teikimo BPIS instrukcija.

Kam skirtas profesinio mokymo programų modulis?

Formaliojo profesinio mokymo programos modulis yra programos dalis, skirta kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti (atsižvelgiant į kvalifikacijos specifiką ir asmens bei darbo rinkos poreikius). Tokio modulio apimtis paprastai yra nuo 5 iki 20 mokymosi kreditų. Palyginimui, minimali formaliojo profesinio mokymo programos apimtis yra 30 kreditų.

Ar informacinėje sistemoje būtina pridėti išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas?

Po 2009 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo duomenys įkeliami iš valstybinių registrų automatiniu būdu.
Jei išsilavinimo duomenų registruose nėra, stojantysis iš pateikto sąrašo turi pasirinkti įgyto išsilavinimo dokumento pavadinimą (kaip nurodyta Jums išduotame dokumente) ir pridėti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas.

Ką daryti, jei praradau išsilavinimo dokumentus?

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs mokymosi pasiekimų dokumentus, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti jo dublikatą.

Praradau išsilavinimo dokumentus. Mokykla, kurioje mokiausi, šiuo metu reorganizuota / likviduota / pertvarkyta. Ką turėčiau daryti?

Reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokykloje besimokiusiam asmeniui mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo dublikatą išduoda mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Platesnės informacijos apie mokyklą, kuri perėmė tvarkyti archyvą, teirautis miesto savivaldybės švietimo skyriuje.

Kiek mokymo programų galima įtraukti į pageidavimų sąrašą?

Pagrindinio ir papildomo priėmimo metu į prašymą galima įtraukti iki trijų pageidavimų. Kadangi dėl susidariusio konkurso ar dėl per mažo pasirinkusiųjų programą skaičiaus ar dar kitų priežasčių galite kvietimo ir negauti, visada rekomenduojama pasirinkti ne mažiau dviejų programų.

Ką reiškia pageidavimo būsena „Tenkinami formalūs reikalavimai“?

Pageidavimo būsena „Tenkinami formalūs reikalavimai“ reiškia, kad užpildėte visą informaciją apie save, pridėjote visus reikalingus dokumentus, ir įtraukėte bent vieną pageidavimą į savo prašymą.

Mano pageidavimo būsena „Mokykla patvirtino tinkamumą programoje“. Ar tai reiškia, kad esu priimtas (-a) mokytis ?

Pageidavimo būsena „Mokykla patvirtino tinkamumą programoje“ dar nereiškia, kad esate kviečiamas (-a) mokytis. Tačiau ši būsena nusako, kad dalyvaujate priėmimo konkurse, nes profesinio mokymo įstaiga nustatė, kad Jūs tenkinate stojimo į profesinio mokymo programą keliamus reikalavimus.

Kur galiu rasti prašymo nagrinėjimo būseną?

Visą informaciją apie užpildytą prašymą rasite skiltyje SUVESTINĖ. Bendrajame priėmime dalyvaujate, jei Jūsų prašymas tenkina formaliuosius reikalavimus, t. y. užpildėte visą informaciją apie save, pridėjote visus reikalingus dokumentus ir įtraukėte bent vieną pageidavimą į savo prašymą.

Ką daryti, jeigu nepavyksta prisijungti prie bendrojo priėmimo informacinės sistemos?

Jei praradote savo vartotojo numerį ir / ar slaptažodį, spustelėti čia.

Ką daryti, jeigu bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje klaidingai įvedžiau duomenis?

Elektroniniu paštu atsiųsti užpildytą ir pasirašytą prašymą taisyti duomenis. Prašymo formą rasite čia.

Ar pabaigus modulį gausiu profesinio mokymo diplomą?

Baigus modulį išduodamas tam tikrą kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas (kodas 3105), kuris leis užsiimti atitinkama veikla. Taip pat  galėsi tęsti mokslus profesinio mokymo įstaigoje ir baigti visus mokymo programos modulius ir įgyti profesiją patvirtinantį diplomą.

Kaip užtikrinamas mokymosi procesas bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje pasirinkus modulį?

Mokiniams sudaromas individualus ugdymosi planas, kuris suderinamas su pamokų tvarkaraščių bendrojo ugdymo mokykloje. Siekdamos mokiniams sudaryti palankias sąlygas, bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos paprastai sudaro bendradarbiavimo sutartis.

Mano pageidavimo būsena „Mokykla patvirtino tinkamumą programoje“. Ar tai reiškia, kad esu priimtas (-a) mokytis?

Pageidavimo būsena „Mokykla patvirtino tinkamumą programoje“ dar nereiškia, kad esate kviečiamas (-a) mokytis. Tačiau ši būsena nusako, kad dalyvaujate priėmimo konkurse, nes profesinio mokymo įstaiga nustatė, kad Jūs tenkinate stojimo į profesinio mokymo programą keliamus reikalavimus.

Išsilavinimą įgijusiems pagal užsienio
arba tarptautines švietimo programas

Kokius išsilavinimo dokumentus turiu pateikti, jei vidurinį išsilavinimą įgijau užsienio šalių institucijose?

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje reikia pridėti:
– išduotą Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, plačiau skaityti čia;
– vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas. Dokumentams, išduotiems anglų arba rusų kalbomis, vertimas nėra reikalingas. Kitomis kalbomis išduotiems dokumentams kartu su dokumentais originalo kalba turėtų būti pateikiamas oficialus vertimas į anglų arba lietuvių kalbą.

Kokius išsilavinimo dokumentus turiu pateikti, jei pagrindinį išsilavinimą įgijau užsienio šalių institucijose?

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) pridėti:
– užpildytą paraišką dėl užsienio kvalifikacijos ar mokymosi vertinimo stojimui į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas. Paraiškos forma pateikta BPIS, skiltyje „Bendrojo ugdymo duomenys“.
– pagrindinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas. Dokumentams, išduotiems anglų arba rusų kalbomis, vertimas nėra reikalingas. Kitomis kalbomis išduotiems dokumentams kartu su dokumentais originalo kalba turėtų būti pateikiamas oficialus vertimas į anglų arba lietuvių kalbą.

Esu baigęs (-us) Tarptautinio bakalaureato programą. Kokias išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas turiu pateikti?

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pridėti:
– Studijų kokybės vertinimo centro išduotą kvalifikacijos pripažinimo pažymą, plačiau skaityti čia;
– Tarptautinio bakalaureato diplomo ir priedo kopijas.

Esu baigęs (-us) Europos bakalaureato programą. Kokias išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas turiu pateikti?

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pridėti Europos bakalaureato diplomo kopiją.

Ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą, jei išsilavinimą įgijau užsienio šalių institucijose arba pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas?

Išsilavinimą užsienio šalių institucijose arba pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas įgiję asmenys gali būti priimami į valstybės finansuojamas vietas tais atvejais, kai jie yra:

– Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių piliečiai ar jų šeimos nariai;

– ne ES ir ne EEE piliečiai, kuriems suteikta teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

– yra Lietuvos piliečiai, gyvenantys arba gyvenę užsienyje.

Pakviestųjų mokytis priėmimo įforminimas

Kaip pateikiamas kvietimo mokytis?

Informacija apie kvietimą mokytis pateikiama informacinėje sistemoje ir papildomai išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Gavęs kvietimą mokytis stojantysis turi ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų nustatytos datos sudaryti mokymo sutartį. Plačiau skaitykite: priėmimo datos.

Kiek kvietimų mokytis pagal profesinio mokymo programą gali sulaukti stojantysis?

Kiekviename priėmimo etape galite gauti tik vieną kvietimą mokytis.

Kada atvykti sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga?

Gavęs kvietimą mokytis stojantysis mokymo sutartį turi sudaryti ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų įsakyme nustatytos datos. Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą.

Kokius dokumentus pateikti profesinio mokymo įstaigai sutarties pasirašymo metu?

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:
– medicininę (-es) pažymą (-as);
– įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
– pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Esu nepilnametis (-ė), kokias medicinines pažymas turiu pateikti?

Asmenys iki 18 metų pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) ir stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).
Jeigu informacinėje sistemoje nurodyta, asmuo pateikia medicininę pažymą apie asmens sveikatos būklės atitikimą pasirinktai programai.

Esu pilnametis (-ė), kokias medicinines pažymas turiu pateikti?

Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).

Jeigu informacinėje sistemoje nurodyta, asmuo pateikia medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą pasirinktai programai.

Ar galiu nuotoliniu būdu sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga?

Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą. Plačiau skaitykite: instrukcija.

Ar gali mano vardu kitas asmuo sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga?

Taip, gali, tačiau sutartį su profesinio mokymo įstaiga gali sudaryti Jūsų įgaliotas ir notaro patvirtintas asmuo.

Kaip sudaroma elektroninė sutartis su profesinio mokymo įstaiga?

Pasinaudokite instrukcija mokymo sutarčiai su profesinio mokymo įstaiga sudaryti elektronine forma.

Stojamieji testai

Man reikia laikyti stojamąjį testą. Ar pasirinkus testo vietą ir laiką, reikia laukti atskiro pakvietimo, ar vykti į testą nustatytą dieną?

Stojamojo testo vietą ir laiką reikia pasirinkti pačiam stojančiajam informacinėje sistemoje (BPIS) ir paskirtą dieną be atskiro pakvietimo vykti laikyti testo. BPIS visada galite pasitikrinti, kada ir kur laikyti testą užsiregistravote.

Ar stojamąjį testą turiu laikyti profesinio mokymo įstaigoje, kurios programą įtraukiau į pageidavimų sąrašą?

Stojantysis gali pasirinkti laikyti testą bet kurioje atitinkamą programą įgyvendinančioje profesinio mokymo įstaigoje. Testo vietą ir laiką, reikia pasirinkti pačiam stojančiajam bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

Į pageidavimų sąrašą įtraukiau dvi vienodas programas, kurios vykdomas skirtinguose profesinio mokymo įstaigose ir joms nustatytas reikalavimas laikyti testą.Ar testą turėsiu laikyti abejose profesinio mokymo įstaigose, kurias pasirinkau?

Nustačius stojančiojo tinkamumą pasirinktai programai pagal bet kurioje programą vykdančioje profesinio mokymo įstaigoje atlikto testo rezultatus, jo tinkamumą pripažįsta visos atitinkamą programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą paskelbiami BPIS.

Man reikia laikyti testą. Ar pasirinkus testo vietą ir laiką, reikia laukti atskiro pakvietimo, ar vykti į testo nustatytą dieną?

Stojamojo testo vietą ir laiką reikia pasirinkti pačiam stojančiajam informacinėje sistemoje (BPIS) ir paskirtą dieną be atskiro pakvietimo vykti laikyti testo. BPIS visada galite pasitikrinti, kada ir kur laikyti testą užsiregistravote.

Į pageidavimų sąrašą įtraukiau dvi vienodas programas, kurios vykdomas skirtinguose profesinio mokymo įstaigose ir joms nustatytas reikalavimas laikyti testą. Ar testą turėsiu laikyti abiejose profesinio mokymo įstaigose, kurias pasirinkau?

Nustačius stojančiojo tinkamumą pasirinktai programai pagal bet kurioje programą vykdančioje profesinio mokymo įstaigoje atlikto testo rezultatus, jo tinkamumą pripažįsta visos atitinkamą programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą paskelbiami BPIS.


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45